De 13 industriägarna i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT och Innventia har per den 1 april 2016 överlåtit sina aktier i respektive institut till RISE. RISE blir därigenom ensam ägare till forskningskoncernen. Parallellt genomförs organisationsförändringar i RISE. Det fortsatt nära samarbetet mellan RISE och industriägarna säkerställs genom nyinrättade forskningsråd.

Pia Sandvik, styrelseordförande i RISE, kommenterar i ett pressmeddelande:

- Med en sammanhållen organisation stärks RISE förmåga att med snabbhet och flexibilitet möta nya behov inom industrin, exempelvis industrins behov av branschöverskridande forskning. RISE ska fortsätta växa och bli en ännu starkare och konkurrenskraftig aktör i ett effektivt nationellt innovationssystem med en stark leverans till svenskt näringsliv.

För att förstärka RISE verkställande ledning föreslår styrelsen att Pia Sandvik utses till ny VD. Pia Sandvik, idag VD på Länsförsäkringar Jämtland och styrelseordförande i RISE efterträder Olof Sandén från och med 1 juli 2016. Olof Sandén övergår då till en roll som vice VD.

Om RISE

RISE Research Institutes of Sweden är en grupp forskningsinstitut som samverkar med akademi, näringsliv och samhälle i det svenska innovationssystemet. Visionen är att vara en internationellt ledande forskningspartner som skapar hållbar tillväxt och nytta i näringsliv och samhälle. RISEs mål är att bidra till Sveriges konkurrenskraft på en global kunskapsmarknad.

I RISE-gruppen ingår SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Swedish ICT Research AB, Innventia AB och Swerea AB. RISE-gruppen omsatte 2015 drygt 3 miljarder kronor med 2500 anställda i forsknings- och innovationsverksamheter över hela Sverige.


Läs mer på RISE:s webbplats

Uppdaterad den