Arkitektur är ett viktigt redskap i skapandet av ett hållbart samhälle. Vi välkomnar därför initiativet att skapa en ny politik för arkitektur, form och design som tar utgångspunkt i de stora och kända samhällsutmaningarna och som har tydlig utgångspunkt i ett helhetsperspektiv utifrån den enskilda människans behov och möjligheter. Men vi ser samtidigt en fara i att arkitektur och design behandlas separat från övriga intressen i samhällsbyggandet. För att möta samhällsutmaningarna anser vi därför att det behövs en samverkan och samordning mellan alla aktörer i samhällsbyggnadsområdet och en kraftsamling mellan flera politikområden. Vidare ser vi det som angeläget att utveckla de befintliga stödsystemen och myndigheterna snarare än att bygga upp nya strukturer.

Mot bakgrund av dessa iakttagelser och med utgångspunkt i IQ Samhällsbyggnads underlag till den kommande forskningspolitiska propositionen efterlyser vi följande konkretiseringar inför det fortsatta arbetet inför propositionen.

  • Betona samverkan och samordning mellan alla aktörer – betrakta arkitektur, form och design som en integrerad del av samhällsbyggandet
  • Öka satsningarna på långsiktig FoI och vidareutveckla befintliga myndigheter och stödsystem
  • Öka stödet till innovativt byggande, test, demonstration och experiment
  • Initiera åtgärder för att stärka kommuner och regioner
  • Satsa på det offentliga som första kund

Läs gärna mer om det remisseminarium som vi arrangerade den 19 februari

Uppdaterad den