Utlysningen stänger 4 den april.

Ett informationsmöte om utlysningen kommer att hållas i Stockholm den 25 februari. Mötet kommer att webbsändas och kan ses på Formas youtube-kanal.
Länk till anmälan och webbsändning.

Syfte med utlysningen

Utlysningens syfte är att stödja forskning som undersöker de utmaningar som en alltmer urbaniserad värld innebär för såväl städer som stadsnära områden och landsbygd, hur föreställningar om det urbana livet som norm påverkar invånare samt de möjligheter som finns för att samtidigt som de mänskliga behoven växer hålla nere miljöpåverkan och ge förutsättningar för ökad livskvalitet. Utlysningen kompletterar den forskning om städer, stadsnära områden och landsbygd som finansieras i Formas årliga öppna utlysning genom att möjliggöra större och längre projekt med bredare perspektiv.

Ansatsen är bred och ansökningar inom såväl teknik och naturvetenskap som inom samhällsvetenskap och humaniora välkomnas. Forskningsprojekt kan disciplinärt eller tvärvetenskapligt studera urbaniseringens utmaningar och möjligheter genom att exempelvis undersöka boende och byggande, service och välfärd, tillgänglighet, det sociala livet och människors sammanhållning, det offentliga rummets utformning, maktstrukturer, infrastruktur, teknik, planering och styrning, resursanvändning och försörjning, ekosystemtjänster samt miljö- och klimatrelaterade utmaningar.

Projekten kan fokusera på såväl svenska som utländska kontexter och forskningsansatserna får gärna undersöka urbaniseringen genom att använda ett helhetsgrepp, där fokus exempelvis kan ligga på systemanalyser eller olika former av maktrelationer. Där så är relevant bör projektförslag beakta kritiska perspektiv samt genus- och intersektionella perspektiv (samspel mellan maktrelationer såsom kön, etnicitet och klass).

För att stärka området långsiktigt syftar utlysningen även till att stimulera och stödja kapaciteten hos unga forskare. Ett krav är att den sökande eller minst en medverkande forskare har en doktorsexamen avlagd max åtta år före ansökningstillfället (tidigast 1 januari 2008), alternativt att projektet inkluderar finansiering av en doktorand eller postdoc (läs mer under "Vem kan söka" och "Vad kan bidrag sökas för"). Samverkan mellan forskargrupper och forskningsdiscipliner liksom mellan olika nationella och internationella aktörer bedöms positivt men är inte ett krav.

Uppdaterad den