Vill du vara med i utskottet?

Kontakta oss om du vill vara med i utskottet. Det är IQ Samhällsbyggnads styrelse som utser utskottens ledamöter utifrån kompetensprofil och föreningens behov.

Utskottets medlemmar kan tillsammans utifrån sina olika utgångspunkter bidra med omvärldsbevakning, problemformuleringar och förslag till prioriteringar inom program och projekt till nytta för alla IQ Samhällsbyggnads medlemmar.

Synergiutskottet arbetar utifrån de tre pelare som pekades ut i sektorns inspel till den forskningspolitiska propositionen: Tätposition Sverige, Attraktiva livsmiljöer, samt Kunskapsuppbyggnad & livslångt lärande. Arbetet går ut på att kartlägga pågående initiativ inom områdena, identifiera synergier, luckor och behov av insatser för att driva områdena framåt mot önskade effekter. Under 2020 fokuserar utskottet främst på området ”Attraktiva livsmiljöer”. En god livsmiljö ger människor förutsättningar att känna trygghet i sin miljö och bidrar även till att skapa möjligheter och vilja till delaktighet i samhällets olika delar.

Synergiutskottet möts ungefär fyra gånger om året.


Utskottets ledamöter

 • Agneta Wargsjö, Trafikverket, ordförande
 • Sven Junkers, Skanska, styrelsens representant
 • John Johnsson, Profu
 • Anna Kadefors, KTH
 • Jenny Lindblom, Sveriges Bygguniversitet
 • Anna-Johanna Klasander, White arkitekter
 • Rebecka Höjner, E.ON
 • David Bendz, Statens geotekniska institut
 • Anneli Kouthoofd, SBUF
 • Susanne Rudenstam, Skogsindustrierna
 • Peter Öhman, Lindholmen Science park
 • Albert Edman, RISE
 • Tove Arnsvik, Bjurefalk Johanneberg Science park
 • Lars Marcus, Arkitektturakademin
 • Dag Måhlstrand, Tyréns
 • Joakim Forsemalm, CMB
 • Peter Dobers, Södertörns högskola
 • Katarina Schylberg, IQ Samhällsbyggnad, sekreterare
 • Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad, sekreterare