Nyttiggörandeutskottet arbetar med att studera, dela goda exempel, och diskutera frågor om hur resultat av satsade medel till forskning och innovation får effekt inom samhällsbyggnadssektorn.

Vill du vara med i utskottet?

Kontakta oss om du vill vara med i utskottet. Det är IQ Samhällsbyggnads styrelse som utser utskottens ledamöter utifrån kompetensprofil och föreningens behov.

Utskottet har genom arbetet enats om en definition av "Nyttiggörande" som tydligt skiljer sig från "Tillgängliggörande".

Tillgängliggörande är att:

 • Sprida information om ett projekt, arbete, resultat

Nyttiggörande är att:

 • Sprida information om ett projekt, arbete, resultat med målet att det kommer till vidare användning
 • Kan vara kommersialisering
 • Även ändrade synsätt och arbetssätt i organisationer och samhälle
 • Forskning i sig själv som inte har betydande värden kan ha stora nyttiggörande effekter
 • Skapa nya samarbeten mellan företag och forskargrupper, patentera & licensiera teknik, nya standarder, skapa företag med forskningsresultat som bas

Nyttiggörandeprojektet - från kunskap till nytta

För att kunna hantera de utmaningar som samhällsbyggnadsbranschen står inför behövs ny kunskap. Det gäller att ta till sig den kunskap som utvecklingsprojekt ger och börja använda den i affärs- och verksamhetsmodeller.

IQ Samhällsbyggnads Nyttiggörandeutskott har tagit fram en rapport om hur kunskap kan omsättas till nytta. En projektgrupp bestående av projektledare Karin Färnevik tillsammans med kommunikatörer från Byggföretagen och Installatörsföretagen har förpackat resultatet i stödverktyget "Från kunskap till nytta".

Läs rapporten Från kunskap till nytta

Intervjuer som grund för arbetet

Rapporten kunde arbetas fram med hjälp av medel till en förstudie. Genom intervjustudien "Nyttiggörandeprojektet" har ett antal framgångsfaktorer identifierats hos företag och organisationer som lyckas med att ta fram nya idéer, kunskap och innovation och omsätta till nytta.

Slutrapportering av nyttiggörandeprojektet:

Utskottets möten

Nyttiggörandeutskottet möts ungefär fyra gånger om året. Mötena sker digitalt, eller i de delar av Sverige där ledamöterna finns. Vid varje möte är en ledamot värd för mötet och bidrar med exempel på forsknings- och innovationsprojekt i sin verksamhet och delar med sig av exempel på nyttiggörande.


Utskottets ledamöter

  • Lars Redtzer, Byggföretagen, ordförande
  • Henrik Linderoth, Tekniska högskolan i Jönköping, styrelsens representant
  • Tommy Börjesson, Värderingsdata/Svefa
  • Sascha Benes, Örebro kommun
  • Hans Söderström, Installatörsföretagen
  • Karin Färnevik, APAE
  • Karolina Keyzer, Stiftelsen Färgfabriken
  • Thomas Bergendorff, Vinnova
  • Staffan Hintze, Trafikverket
  • Emma Sarin, HSB
  • Ann Palmér, Ekan management
  • Erik Westling, SelvaagBostad
  • Linda Teng, Akademiska hus
  • Josefin Wangel, Formas
  • Johan Öhrnell, Sweco
  • Anita Aspegren, IQ Samhällsbyggnad
  • Michael Strömgren, IQ Samhällsbyggnad
  • Kajsa Fridqvist Nimvik, IQ Samhällsbyggnad, sekreterare