Till IQ Samhällsbyggnads tre utskott

Forskning och innovation bedrivs i samhällsbyggnadssektorn på olika sätt. IQ Samhällsbyggnad har medlemmar från hela sektorn och det gör att vi besitter unika kunskaper som organisation. Medlemmarnas tre utskott speglar denna unika sammansättning, och gör att utskotten kan identifiera sektorns viktigaste frågor för förändring och vägen mot målet – ett hållbart samhällsbyggande.

Mångfald och representation

IQ Samhällsbyggnads styrelse utser utskottens ledamöter utifrån kompetensprofil och med hänsyn till föreningens behov. Utskotten arbetar på uppdrag av styrelsen och bidrar till ökat medlemsinflytande och breddad medlemsdialog i föreningen.

Mångfald bland ledamöterna är prioriterat och utskotten speglar medlemssammansättningen i föreningen. Ledamöterna sitter i utskottet på ett personligt uppdrag och som representant för sin delsektor.

Nyttiggörande, synergi och strategi

IQ Samhällsbyggnads utskott är viktiga arenor för att främja skapande och nyttiggörande av hållbara lösningar för samhällsbyggnadssektorn. Det övergripande målet är att bidra till föreningens vision.

Vision: IQ Samhällsbyggnad tar Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande

Nyttiggörandeutskottet utarbetar arbetssätt och metoder för att främja nyttiggörande av forskningsresultat i sektorn. Synergiutskottet arbetar med att föreslå nya satsningar inom forskning och innovation, och med pågående program och projekt. Strategiutskottet arbetar med att utveckla IQ Samhällsbyggnads riktning och strategiska relationer.

Forskning och innovation till nytta – utskottens syfte

1. Stärka sektorns påverkansförmåga genom att föreslå hur forsknings- och utvecklingsmedel ska kanaliseras och användas 2. Stärka sektorns utvecklingsförmåga och mottagarkapacitet genom att fånga upp och sprida vidare erfarenheter från goda exempel och innovativa lösningar 3. Stärka sektorns nätverksutbyte genom dialog, kunskapsdelning och gemensamt lärande

Strategi för samhällsbyggnadssektorn

Strategiskt viktiga frågor som berör hela samhällsbyggnadssektorn, gränsytor för dessa, jämförelser med och benchmarketing mot andra sektorer. Det är några frågor som utskotten arbetar med. Att ta till vara resultat från, och skapa riktning för, IQ Samhällsbyggnads program och projekt är också prioriterade uppgifter.

Kunskapsutbyte, analys, inspiration och workshops är några metoder som utskotten arbetar med. Seminarier, trycksaker och digitalt material är några av de mer publika resultat som kan skapas och som kommer alla medlemmar till nytta.