Maria Håkansson, projektledare, RISE och Cecilia Katzeff, KTH

Det går att spara mycket energi om man utformar ett kontor som en aktivitetsbaserad arbetsplats jämfört med om de som arbetar där har egna rum. Men forskning pekar på att effektiviteten kan gå ut över de anställdas välmående och arbetsmiljö. Detta var utgångspunkten för en välbesökt kunskapslunch som hölls på A Working Lab på Johanneberg Science Park. Anna Land, programansvarig E2B2, hälsade alla välkomna tillsammans med Marie Joelsson från Akademiska Hus, som berättade om innovationsarenan och kontorsbyggnaden A Working Lab, där Akademiska Hus har sitt nya Göteborgskontor.

Maria Håkansson, projektledare, RISE och Cecilia Katzeff, KTH, berättade om E2B2-projektet Bättre arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor. Projektet har haft som syfte att undersöka synergier och krockar mellan energieffektivitet och trivsel på aktivitetsbaserade kontor. Två fallstudier har ingått i projektet, varav den ena har varit Akademiska hus nya kontor och fastigheten A Working Lab. En av slutsatserna från projektet är det både finns synergier och krockar mellan miljömässiga och sociala faktorer på det aktivitetsbaserade kontoret. Det som är en fördel kan också vara en nackdel, beroende på vems perspektiv man tar.

Marie Joelsson berättade om Akademiska Hus nya kontor

Maria Håkansson och Cecilia Katzeff lyfte att deras studie pekar på flera rekommendationer som också stöds av tidigare forskning, till exempel att göra en ordentlig behovsanalys av verksamheten och att involvera medarbetare både långt före och efter flytten samt att inte tappa frågorna när man väl är på plats, utan fortsätta att involvera medarbetare i vad som fungerar och inte.

Marie Joelsson var nästa talare och berättade om Akademiska Hus erfarenheter av aktivitetsbaserade kontor och hur de drev projektet med det nya kontoret. Företagets övergripande mål med det nya kontoret var att skapa bättre samverkan och få effektivare och flexiblare lokaler som inte skulle vara dyrare än de befintliga. Akademiska Hus har ett våningsplan i byggnaden A Working Lab där cirka 135 personer arbetar.

Kristina Pettersson Post tryckte på att övergång till aktivitetsbaserat påverkar både ledarskap och medarbetarskap.

Kristina Pettersson Post, Regionchef Göteborg på Vasakronan, tog vid och pratade om företagets erfarenheter av aktivitetsbaserade kontor. Vasakronan har fem års erfarenhet av aktivitetsbaserat arbetssätt och några effekter som övergången till det nya arbetssättet inneburit är att en ökad rörlighet ger mer samverkan och förståelse över organisatoriska strukturer och att spontana möten sker oftare och skapar både formella och informella fördelar. Vasakronans medarbetare är också nöjda med det aktivitetsbaserade kontoret.

Talarnas presentationer

Tips på vidare läsning från Maria Håkansson och Cecilia Katzeff

Publiken ställde många frågor.

Kommande slutrapport om projektet till E2B2. Projektets slutrapport är i skrivande stund dock inte klar.

Litteraturöversikt

  • Boork, M. and Katzeff, C. 2019. Activity-based offices: synergies and trade-offs between energy efficiency and employees’ work environment. In ECEEE 2019 Summer Study Proceedings, 1499-1504.

Forskning om aktivitetsbaserade kontor/arbetssätt – bra översikter ger bland annat:

Forskning om gröna byggnader

  • Martinac, Ivo. 2017. Brukaranpassad, Hållbar Byggnadsdrift Med Fokus På Inneklimat Och Energiprestanda i Kontorsbyggnader - En Kunskapssyntes, Energimyndigheten. Stockholm.
  • Thatcher, A., & Milner, K., 2016. Is a green building really better for building occupants? A longitudinal evaluation. Building and Environment, 108, 194–206.