Många aktörer har under hösten lämnat inspel till regeringens kommande forskningspolitik, däribland IQ Samhällsbyggnad som samordnat ett inspel från samhällsbyggnadssektorn. För att diskutera framtidens forskningspolitik med utgångspunkt i några av de inspel som lämnats bjöd IQ Samhällsbyggnad in till ett seminarium.

IQ Samhällsbyggnads vd Anita Aspegren hälsade alla välkomna till seminariet och tryckte på att samhällsbyggandet har en avgörande betydelse för tillväxten, utvecklingen och välståndet. Mari Broman, styrelseordförande i IQ Samhällsbyggnad, var moderator och lotsade deltagarna genom en fullmatad eftermiddag.

Erik Eriksson fick flera frågor av moderator Mari Broman.
Erik Eriksson, avdelningschef Analys och Policy, Formas, berättade om huvuddragen i det inspel som Formas lämnat till regeringen. Formas lyfter fram de nationella forskningsprogrammen i sitt inspel och vill gärna se förstärkningar på de befintliga men också satsningar på ett nytt program som adresserar hav och vatten. Formas vill också gå från att bara vara en finansieringsform till att vara en aktiv partner.

- Det behövs mer medel som stödjer kommuners och myndigheters möjlighet att uppnå miljömålen. Det behövs också mer praktiknära forskning och innovation, sade Erik Eriksson.
Missions ger fokus, sade Maria Johansson från Vinnova.
Maria Johansson, enhetschef Samhällsutveckling, Vinnova, presenterade myndighetens inspel som lyfter fram systeminnovation som en viktig pusselbit för en hållbar framtid.

- Stärk Sveriges innovativa ekosystem. Det är viktigt att utveckla innovationsledarskap i offentlig sektor - och att gå från samverkan till samhandling, betonade Maria Johansson.

IQ Samhällsbyggnad har samordnat ett inspel från samhällsbyggnadssektorn som presenterades av Anita Aspegren. Inspelet tar avstamp i klimatfrågan och den stora samhällsomställning som vi står inför och där forskning och innovation är nycklar för att vi ska lyckas med en hållbar omställning. Anita Aspegren lyfte fram att Sverige har förutsättningarna för att vara en permanent världsutställning för hållbart samhällsbyggande.

- Prioriterade områden i inspelet är Tätposition Sverige, Attraktiva livsmiljöer och Kunskapsbyggande och livslångt lärande. Attraktiva livsmiljöer handlar om att en god livsmiljö ger människor förutsättningar att känna trygghet i sin miljö och bidrar även till att skapa möjligheter och vilja till delaktighet i samhällets olika delar, sade Anita Aspegren.

Utmaningar är samtidigt möjligheter, poängterade Anita Aspegren, IQ Samhällsbyggnad.

För att få fler perspektiv på framtidens forskningspolitik fick representanter från olika delar av sektorn reflektera över vad de hört. På scenen tog Anders Persson, näringspolitisk chef, Innovationsföretagen, Birgitta Olofsson, vice VD och forskning- och utvecklingschef, Tyréns och Johan Silfwerbrand, professor i brobyggnad, KTH, och styrelseledamot i Sveriges Bygguniversitet, plats.

Sverige behöver lära av andra länder, inte uppfinna hjulet själva på nytt gång på gång sade Birgitta Olofsson och fick medhåll av Anders Persson som poängterade betydelsen av att fler får möjlighet att forska. Johan Silfwerbrand tryckte på att vi måste kraftsamla inför klimatutmaningen.

Mer FoI-medel till samhällsbyggandet behövs. En av många åsikter i den avslutande diskussionen.

Den avslutande diskussionen handlade bland annat om förslagen om strategiska innovationsprogram 2.0, om att de komplexa frågor som vi står inför kräver nya lösningar och att governance-frågorna är viktiga att ha med samt om hur vi skapar incitament för fler att vara delaktiga i att ta fram och implementera ny kunskap.

- Panelens önskelista: Satsa på samhällsbyggnadssektorn, systeminnovation, policylabb, fokus på attraktiva livsmiljöer, klimat och tillgängliggör ansökningsprocesserna för forsknings- och innovationsmedel. Tack alla som kom idag! Nu fortsätter vi arbetet tillsammans under 2020, sammanfattade och avslutade Anita Aspegren.