Eva Schelin, vd på IQ Samhällsbyggnad, som ledde workshoppen, hälsade alla välkomna och berättade kort om IQ Samhällsbyggnad och föreningens ingång i frågor kring social hållbar bostadspolitik. Som inspirationstalare var Olof Andersson, vd för fastighetsbolaget Trianon, inbjuden. Företagets affärsidé är att äga, förvalta, utveckla samt bygga fastigheter i Malmö. Genom lokalt engagemang och starkt kundfokus ska Trianon verka för en hållbar stadsutveckling. Han berättade om hur Trianon rent praktiskt jobbar med dessa frågor.

Livliga diskussioner vid borden

Därefter diskuterade deltagarna livligt i olika grupper fem frågor kopplade till social bostadspolitik.

1. Vad är en social bostadspolitik?

Att det behövs en bostadspolitik och att den ska innefatta det sociala blev tydligt i diskussionerna, som även handlade om rätten till bostad, vikten av att minska segregation och om skolans roll som sammanhållande roll i samhället.

2. Vilka exempel finns på visionära ansatser och projekt som kan leda vägen till en bättre bostadssituation? Varför är just dessa så viktiga? Hur kan de spridas, skalas upp?

Trots att några av deltagarna tyckte att vi ser allt för få visionära projekt var listan med goda exempel lång när diskussionen avrundades. Det pratades även om behovet av regelverk som främjar andra typer av boende som till exempel kollektivboenden och kompisboenden, byggemenskaper och flexibla boenden.

Vad politiken behöver göra var en av frågeställningarna

3. Vilka är de drivande aktörerna, de viktiga ”first movers” som går före, banar ny mark och skapar exempel på ”best practice”?

Även här utmynnade diskussionen i lista på en lång rad goda exempel. Samtalet rörde även hur den nya arkitekturpolitiken kan var drivande i utvecklingen. "First movers" i form av aktörer med djupt engagemang och en tydlig vision kan vara ”vem som helst”, till exempel en byggaktör, någon från civilsamhället eller en fastighetsägare. Men det behöver inte vara en individ utan kan även vara en struktur. Urban living labs där forskning sker i samverkan med boende och bostadsbolag med flera togs upp som viktigt.

4. Vad är kritiska förutsättningar för att visionära ansatser och pilotprojekt ska slå rot i vanlig verksamhet spridas och bilda en avsats för vidare utveckling?

Den här diskussionen berörde frågor som affärsmodeller och kritiska förutsättningar för utveckling, replikering och uppskalning men också om hur Agenda 2030 kan fungera som målbild och vision. Vi måste prova nya arbetssätt och ompröva invanda strukturer. Dialogen med de boende lyftes som viktig framgångsfaktor.

Om kring 40 personer från olika delar av sektorn deltog

5. Vad behöver politiken göra?

Här diskuterades frågor som att vi behöver en nationell bostadspolitik med en social dimension. Kanske behövs ett samhällsbyggnadsdepartement under ledning av finansministern? Ett sådant skulle kunna fungera som nod för att bygga upp och sprida kunskap. En annan fråga som diskuterade var behovet av att nyttja det befintliga beståndet bättre och att det måste finnas incitament att flytta när livsförutsättningarna förändras.

Förmiddagen avslutades med att Rahel Belatchew från Belatchew Arkitekter och Martin Lindvall från Fastighetsägarna Sverige reflekterade över vad de hört under diskussionerna.