IQ Samhällsbyggnads medlemmar har identifierat några områden där vi tillsammans behöver lösa samhällsutmaningarna. Områdena är utgångspunkt för IQ Samhällsbyggnads verksamhet och inom varje område finns en arena – en plats för dig som medlem där vi gemensamt arbetar med lösningar på utmaningarna.

Så gör du för att delta i en arena

IQ Samhällsbyggnads åtta arenor:

Vilken arena passar för dig och din organisation?

Vi jobbar inom alla våra arenor – men vi anpassar arbetssättet efter den samhällsutmaning vi tar oss an. Arbetet i arenorna kan till exempel handla om att skriva rapporter, ta fram underlag till en remiss eller anordna möten för att få saker att hända.

Just nu kan du som medlem engagera dig inom fem av våra åtta arenor:

Attraktiva livsmiljöer

Attraktiva livsmiljöer ger människor förutsättningar att känna trygghet i sin miljö och bidrar till att skapa möjligheter och vilja till delaktighet i samhällets olika delar. Inom arenan Attraktiva livsmiljöer hanteras till exempel frågor om gestaltning och delaktighet, beteenden, resurser och resilens.

Exempel på arbete som pågår inom arenan:

  • IQ Samhällsbyggnad har arrangerat en serie digitala medlemsluncher där vi lyfter vi olika perspektiv som hjälper oss att bättre förstå vad olika aktörer kan göra att skapa attraktiva livsmiljöer när vi ställer om till ett fossilfritt välfärdssamhälle. Kom på nästa medlemslunch - håll utkik i kalendariet!
  • Under 2022 bildas en strategiskt inriktad grupp med uppgift att dela och utveckla gemensamma perspektiv och strategier för hur sektorns aktörer ska kunna ta konkreta steg i enlighet med IQ Samhällsbyggnads vision och målbild ”Tillsammans tar vi Sverige till en tätposition i attraktiva och hållbara livsmiljöer”. Vi kommer att berätta mer i nyhetsbrevet Medlemsnytt – prenumerera här!

Klimat

Vi ska klara av att ställa om till ett samhälle som är långsiktigt hållbart ur alla de aspekter som lyfts fram i Agenda 2030. Klimatpåverkan inom samhällsbyggnaden är stor och många av lösningarna på samhällsutmaningarna går att hitta hos sektorns aktörer – det är fokus i arena klimat. IQ Samhällsbyggnad arbetar för minskad klimatpåverkan i ett flertal av de program och projekt som vi driver eller deltar i – till exempel Smart Built Environment och E2B2.

Exempel på arbete som pågår inom arenan:

  • De forskningsfinansierande myndigheterna (Formas, Energimyndigheten och Vinnova) ska arbeta fram ett ramverk för hur strategiska innovationsprogram (SIP 2.0) ska drivas framöver. IQ Samhällsbyggnad bidrar i arbetet. Framöver kommer vi att jobba med SIP 2.0 i våra tre utskott och samla alla medlemmar som vill vara med i arbetet för att tillsammans bidra till inriktning och innehåll.
  • IQ Samhällsbyggnad deltar i genomförandet av en färdplan för bygg- och anläggningssektorn. Här samverkar ett stort antal företag och organisationer mot målet att Sverige ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser 2045.

Nyttiggörande

Hur får vi innovationer, produkter och resultat att komma till faktiska nytta? Arbetet inom arenan pågår kontinuerligt inom IQ Samhällsbyggnads verksamhet – men det är framförallt i utskottet för nyttiggörande som du kan engagera dig.

Exempel på arbete som pågår inom arenan:

  • Representanter från sektorn träffas i Nyttiggörandeutskottet för att studera, dela goda exempel och diskutera frågor om hur resultat av satsade medel till forskning och innovation får effekt inom samhällsbyggnadssektorn
  • Nyttiggörandeutskottet har tagit fram en rapport, Från kunskap till nytta, som handlar om hur kunskap kan omsättas till nytta.
  • Vill du vara med i utskottet? Just nu söker vi nya ledamöter till nyttiggörandeutskottet. Nominera din kandidat senast den 15 augusti 2022.

Ledarskap

Med IQ Samhällsbyggnad som en oberoende nod kan vi tillsammans driva utvecklingen mot ökad resurseffektivitet, färre byggskador, ökad produktivitet och en bättre arbetsmiljö. Inom arenan ledarskap ser vi att ledarskapet är nödvändigt för att utveckla ett modernt och effektivt byggande.

Exempel på arbete som pågår inom arenan:

  • Vi har bidragit till Yrkeshögskolans omvärldsanalys. En arbetsgrupp har genom workshoppar och diskussioner tillsammans identifierat viktiga aspekter av ledarskap som är av central betydelse för utveckling av samhällsbyggnadssektorn.

Kunskapsuppbyggnad och livslångt lärande

En förutsättning för att kunna ta Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande är kunskapsuppbyggnad och livslångt lärande där fler kompetenser behöver tas tillvara. Arenan hanterar bland annat frågor om vilka satsningar som behövs för att säkra den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden, och hur man kan arbeta med kunskapsuppbyggnad tvärsektoriellt och aktörsövergripande.

Delta i en arena – så gör du!

Du som arbetar på ett av IQ Samhällsbyggnads medlemsföretag är varmt välkommen att delta i arenorna. Genom att delta i en arena får du kunskap, möjlighet att påverka och tillgång till ett unikt nätverk.

Hör av dig till oss på info@iqs.se om du vill vara med i arbetet inom någon av arenorna eller om du har idéer på hur vi kan bidra till att lösa utmaningarna.