Den avslutande träffen för det svenska nätverket ägde rum på Färgfabriken i Stockholm, där även startskottet för SEiSMiC-nätverket i Sverige ägde rum i augusti 2014. Bland deltagarna fanns personer från offentlig förvaltning, arkitekter och samhällsplanerare samt akademin. Träffen leddes av Katarina Schylberg från IQ Samhällsbyggnad tillsammans med Karl Palmås och Joakim Forsemalm från Mistra Urban Futures som tillsammans koordinerat det det svenska nätverket under tre år.

Mötesplats för social innovation

Seismicmötet på Färgfabriken
Seismicmötet på Färgfabriken


Katarina Schylberg inledde med att berätta om SEiSMiC som en mötesplats med målet att skapa ett nätverk och knyta samman människor för att lyfta behov och kunskap om sociala innovationer. Uppdraget har varit att bygga en plattform av nätverk i 10 länder och skapa direkta kontakter mellan EU-kommissionen och olika aktörer i städer. SEiSMiC var vidare ett viktigt bollplank för att föra in den sociala dimensionen i JPI Urban Europes Strategiska forsknings- och innovationsagenda.
– Vi kunde skapa en direktkommunikation mellan kommissionen och aktörerna i städerna. Det var alltid representanter från EU-kommissionen med på stormötena i Bryssel berättar Katarina Schylberg.

Mariangelina Evliati från Eurocities poängterade att SEiSMiC bidragit till en kunskapsbas som är alltmer efterfrågad, kopplad till civilsamhällets deltagande och gemensam utveckling av lösningar samt behov av koordinering mellan lokal, nationell internationell nivå.

Initiativen i fokus för svenska SEiSMiC

Karl Palmås och Katarina Schylberg
Karl Palmås och Katarina Schylberg

SEiSMiC-nätverken har organiserats på olika sätt i de 10 länderna, beroende på vilka organisationer, initiativ och möteskultur som funnits i landet sedan tidigare. I några av de andra länderna har SEiSMiC inneburit en ny typ av plattform i och med att det skapat en typ av miljö för diskussioner som saknats tidigare. I Sverige, Storbritannien och Nederländerna fanns redan etablerade initiativ och det var viktigare att kommunicera vad som var unikt med just detta nätverk.

– Vi förstod efter ett tag att de som kom till våra nätverksmöten ville gå till verkstad – göra något tillsammans berättar Katarina Schylberg. I det svenska sammanhanget har man därför velat sätta innovatörerna i fokus och bygga diskussionerna vid mötena på deras erfarenheter, samt koppla praktik och forskning. I Sverige har målet varit att sprida en medvetenhet om betydelsen av social innovation till personer verksamma med stadsplanering i olika roller.

Transnationellt kunskapsutbyte

Ett viktigt inslag i SEiSMiC har varit att främja samarbete och kunskapsöverföring mellan sociala innovatörer i olika länder. Vid forumen i Bryssel fanns förutsättningar för sociala innovatörer från olika länder att marknadsföra idéer och söka samarbetspartner. – Otroligt värdefullt med de här mötena och chansen till utbyte men en stödorganisation för att ta idéer vidare skulle behövas kommenterade Shira Jacobs från Tengbom. Vid mötet presenterades resultat från två av de transnationella arbetsgrupper som initierats i det syftet.

Karl Palmås presenterade en jämförande studie av sociala inkubatorer i Storbritannien, Sverige, Ungern, Italien och Nederländerna. Bland annat kunde studien konstatera att stödsystemen i de andra länderna verkar tillmäta den fysiska platsen där inkubatorn placeras en större betydelse jämfört med Sverige där stödsystemen har en virtuell utgångspunkt. Studien kom också fram till att sociala inkubatorers ekonomiska värde är svårbedömt. Jonas Bylund från JPI Urban Europes Management Board presenterade SIAC, Social Innovation Acceleration in Cities, ett transnationellt nätverk med mål att skapa nya typer av acceleratorer för social innovation och för att koppla samman praktik med policy och forskning.

Att sprida samlad kunskap

SEiSMiC har under de tre projektåren 2013-2016 producerat en riklig mängd rapporter och annat material, till exempel kartläggningsverktyg, en utbildningsguide, goda exempel och ett antal handböcker med stöd och tips för inför kommande liknande projekt. Åsa Dahlin, Stockholm stad, påpekade behovet av att göra kunskaperna tillgängliga för personer som arbetar med stadsutveckling i praktiken och som inte nödvändigtvis har tid att leta efter och läsa längre rapporter.

Inspel till SEiSMiCs efterföljare

Jonas Bylund berättade om planerna för den nya plattform som kommer att etableras inom ramen för forskningssamarbetet JPI Urban Europe, JPI Urban Europe Stakeholder Involvement Platform, och som kommer att presenteras vid det avslutande SEiSMiC-mötet i Bryssel 25-26 oktober 2016. En överlämning av arvet från SEiSMiC till JPI Urban Europe kommer att ske vid mötet.

Jonas Bylund
Jonas Bylund

Avslutningsvis reflekterade deltagarna tillsammans över de slutsatser som kommit fram vid diskussioner i det svenska nätverket och vid forumen i Bryssel på de tre teman som varit styrande för arbetet inom SEiSMiC – new urban governance, new urban space och new urban economies. Bland annat diskuterades att nuvarande offentliga system inte är optimala för innovativa grepp och lösningar och att det finns behov av att skapa nya system och samarbetsformer som kan hantera nya situationer. Här pekades till exempel på flyktingkrisen där privata initiativ agerade snabbare än det offentliga. Mariangelina Evliati pekade på att det i Europa finns många etablerade ramverk och procedurer för hur det offentliga kan involvera gräsrotsinitiativ men att det finns svårigheter och barriärer.

Träffen gav ett värdefullt underlag till avslutningskonferensen i Bryssel. Dagen avslutades med en gemensam fika på Färgfabriken där idéer och utvecklingar inom samhällsbyggnad och samhällsutveckling diskuterades vidare.

Dokumentation