Räkneexempel

En organisation med en omsättning på 0-10 mkr betalar 20 procent av prisbasbeloppet*. Det blir 11 460 kronor. Medlemsavgiften för alla är 4 500 kr. Den totala kostnaden för medlemskapet blir då 15 960 kronor per år.

* Ett (1) prisbasbelopp: 57 300 kr (2024)

Villkor för medlemskapet

  • Medlemskap i IQ Samhällsbyggnad är öppet för juridiska personer.
  • Ansökan om medlemskap görs av firmatecknaren för organisationen/företaget.
  • Medlemskapet är bindande per kalenderår och förlängs om inte uppsägning sker före den 31 augusti.
  • Avgift för medlemskap i IQ Samhällsbyggnad erläggs i form av en serviceavgift (avdragsgill) och en medlemsavgift (icke-avdragsgill). För serviceavgiften baseras omsättningen på den institution, förvaltning eller enhet som ansöker om medlemskapet.

Avgifter 2024

Medlemskategori Omsättning hos organisation Serviceavgift Medlemsavgift
Företag, akademi, institut, kommun 0-10 mkr 0,2 basbelopp* 4 500 kr
11-49 mkr 0,5 basbelopp 4 500 kr
50-99 mkr 0,75 basbelopp 4 500 kr
100-999 mkr 1 basbelopp 4 500 kr
> 1000 mkr 1,5 basbelopp 4 500 kr
Stor branschorganisation** 1,5 basbelopp 4 500 kr
Övriga organisationer 0,25 basbelopp 4 500 kr
Myndighet 1,2 basbelopp 4 500 kr

* Ett (1) prisbasbelopp: 57 300 kr (2024).

** Till "stor branschorganisation" räknas för närvarande följande organisationer som använder IQ Samhällsbyggnad för att företräda sina intressen i sektorsgemensamma forsknings- och innovationsfrågor: Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna Sverige, Installatörsföretagen, Innovationsföretagen och Byggföretagen.

Våra medlemsvillkor