Gustav Amberg, rektor Södertörns högskola

Vilken roll har Södertörns högskola inom samhällsbyggnad?
Storstäderna växer kraftigt och med dem de områden som ligger utanför citykärnan. I dessa regionala stadskärnor/områden bor flest människor och här finns de flesta arbetsplatserna. Möjligheterna för utveckling är stora, men så är också utmaningarna.

Vid Södertörns högskola bedrivs omfattande forskning inom hållbar utveckling (såväl social, ekonomisk och ekologisk) och hållbar stadsutveckling och här finns bland annat forskningsplattformen Reinvent som tillsammans med sina samverkanspartners (näringsliv, kommuner och olika samhällsaktörer) utgör en arena för kunskapsbildning och utveckling i frågor som rör studier kring suburbana landskap. Forskarna i Reinvent ingår i en rad olika forsknings- och samverkansnätverk och verksamheten syftar till att lyfta fram de mekanismer och innovativa lösningar som överskrider och överbryggar ekonomiska och sociala spänningar och klyftor i städers utveckling. Högskolans forskning inom samhällsbyggnad handlar alltså till stor del om de ”mjuka” frågeställningarna kring stadsutveckling och det pågår många olika projekt om olika aspekter av stadens dynamik och inte minst den urbana periferins dynamik.


Vad hoppas ni få ut av ert medlemskap i IQ Samhällsbyggnad?

– För Södertörns högskolas forskare som arbetar med samhällsbyggnads- och samhällsutvecklingsfrågor är det viktigt att delta i samverkansplattformar med inriktning mot forskning- och innovation med relevanta aktörer. Genom ömsesidigt kunskapsutbyte och tillgång till empiri ökar vi forskningens relevans och kvalitet samtidigt som spännande samverkansprojekt kan uppstå. IQ Samhällsbyggnad samlar en mängd viktiga aktörer inom samhällsbyggnadsområdet och kan påverka utvecklingen av forskningen inom samhällsbyggnadssektorn och utgör även en viktig röst i samhällsbyggnadsfrågor gentemot politiken. Vi tror därför att ett medlemskap i IQ Samhällsbyggnad kan befrukta och stärka högskolans forskning inom området.

Vad hoppas ni kunna bidra med genom ert medlemskap?
– En betydande del av verksamheten inom IQ Samhällsbyggnad kretsar kring hållbar byggteknisk utveckling och fysisk stadsplanering vilket naturligtvis är mycket spännande och viktigt. Södertörns högskola kan med sin forskning komplettera dessa områden med många av de ”mjukare” delarna inom samhällsbyggnad som till exempel hur man kan skapa goda förutsättningar för att planera bostadsområden som är bra för människor och samtidigt skapa förutsättningar för socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt och företagande. I städer finns flera olika typer av rumsliga asymmetrier och barriärer; både ekonomiska, kulturella och fysiska som delar upp samhället och fragmenterar det. Forskning för att hitta kreativa och hållbara lösningar som kan överbrygga sådana barriärer kan vara ett exempel på vad högskolan kan bidra med.