Ulrika Stenkula.

Ulrika Stenkula är arkitekt på White arkitekter där hon arbetat sedan 2007. Hon ägnar sig både åt husbyggnads- och stadsbyggnadsfrågor och alltid utifrån hållbarhetsaspekter. En viktig uppgift för henne inom företaget är att överbrygga skillnader mellan olika discipliner. Ulrika Stenkula är även medlem i IQ Samhällsbyggnads Omvärlds- och framtidsutskott. Hon ser mobiliteten, hur gods och människor rör sig, som en stor fråga inom samhällsbyggnadssektorn liksom själva byggandet. Energiåtgången i byggnaderna står för stora delar av samhällets energiförbrukning och ger ett stort koldioxidavtryck.

Inom White arkitekter har innovationer och forskning och utveckling en stark och viktig ställning sedan lång tid tillbaka. Företaget avsätter en del av vinsten till den egna forskningsstiftelsen ARQ som delar ut forskningsmedel två gånger per år. Både interna och externa ansökningar är välkomna. Stiftelsen motfinansierar gärna andra forskningsprojekt, som även har stöd från andra finansiärer såsom svenska Vinnova eller internationella partners som IEA, International Energy Agency.

White Research Lab


Internt finns White Research Lab, WRL, som stöttar uppdragsnära forskning. Här kan anställda ansöka om upp till tre veckors forskningstid för att gå på djupet i en fråga i ett specifikt projekt, en bra möjlighet att samverka med kunder som är intresserade av innovation och att undersöka utvecklande lösningar. I princip alla FoU-projekt inom White bygger på medarbetarnas nyfikenhet och egna engagemang.


– Det behövs forskning på olika nivåer, dels forskning som ligger långt fram, dels forskning kring sådant som inte kräver så stora förändringar för att genomföras, säger Ulrika Stenkula. Vi har även genomfört egna FoU-projekt som när vi i egen regi byggde Katsan, vårt kontorshus i Stockholm. Då kunde vi testa och genomföra lösningar utifrån eget huvud.

Det behövs forskning på olika nivåer, dels forskning som ligger långt fram, dels forskning kring sådant som inte kräver så stora förändringar för att genomföras.

White har haft flera industridoktorander och stöttar medarbetare så att de ska kunna forska på arbetstid. Att medarbetare har ett ben i företaget och ett ben i akademin är inte ovanligt eftersom det ses som viktigt att det finns en brygga mellan akademi och praktik.


– Forskning blir mer intressant om den kan omsättas i praktiken. Utmaningarna är stora och tiden knapp så det är viktigt att få in nytänkande rakt in i projekten som ska realiseras.

Ulrika Stenkula ser arkitekter som viktiga innovationsskapare inom samhällsbyggnadsområdet. De är bra på att tänka ut och visa sådant som ännu inte finns. Utbildningen är problemlösningsbaserad och designprocessen är undersökande till sin natur, vilket är värdefullt när det gäller att komma fram till nya sätt att organisera våra städer och byggnader på.

Att dra lärdomar av andra

White har under årens lopp genomfört ett flertal studieresor till olika platser i världen som del av företagets utforskande av sin omvärld. Ulrika Stenkula planerade och deltog 2010 i en studieresa till Nairobi. Året därpå startade ett samarbetsprojekt som hon fortfarande arbetar med och som bland annat inbegripit att utarbeta en ny översiktsplan för Nairobi och ett visionsförslag till ett nytt kulturhus i ett stort industriområde. Det finns mycket att lära av hur verkligheten ser ut i andra länder.


– Vi i denna delen av världen är ofta fast i storskaliga system som kan vara svårpåverkbara. I Kenya är systemen ofta opålitliga och då är det bättre att satsa på mindre system inom till exempel en fastighet. Man löser problem på ett småskaligt och stabilare sätt, en väg vi kan lära oss av.

Arkitektkontor i Kenya står i mångt och mycket inför samma problem som man gör på andra platser i världen. Det gäller att lämna det linjära tänkandet och närma sig det cirkulära. Men arkitektprofessionen i Kenya är ung och Ulrika Stenkula och hennes medarbetares hållbarhetsfokus är efterfrågat. De arkitektföretag i Sverige som vill ägna sig mer åt forskning och innovation ger Ulrika Stenkula rådet att regelbundet delta i arkitekttävlingar.


– Att tävla är ett sätt att undersöka en fråga efter eget huvud och tränga djupare ner i ett område. Här kan också finnas möjlighet att bjuda in forskare i processen. Det har jag gjort – ett bra sätt att närma sig och bygga samarbete med akademin.