Tommy Lenberg är vd för Byggherrarna som har 110 medlemmar inom offentlig och privat verksamhet.

Hur arbetar Byggherrarna med forskning och innovation?

Vi följer så gott vi kan aktuell forskning och har regelbundna kontakter med bygguniversiteten bland annat genom vår medverkan i referensgrupper för Formasuppdragen för forskning om upphandling, ProcSIBE och hållbar renovering, SIRen samt att vi ingår i Externa Rådet inom Sveriges Bygguniversitet. Vi arbetar med innovations- och utvecklingsfrågor i våra utskott och arbetsgrupper samt genom beställarnätverken Bebo och Belok.

Ett av våra utskott, regelverk och samverkan, är djupt engagerade i BKK:s pågående revidering av standardentreprenadavtalen AB/ABT. Det är ett viktigt utvecklingsarbete för branschen att det sker ett juridiskt utvecklingsarbete så att entreprenadavtalen till sitt innehåll är i takt med samtiden och utvecklingen i branschen. Andra grupper jobbar med utvecklingsfrågor kring Offentlig upphandling, Nya upphandlings- och genomförandeformer, Arbetsmiljö och säkerhet samt Teknik, Miljö och Kvalitet. Utskott och arbetsgrupper består av experter från våra medlemsorganisationer som träffas för erfarenhetsutbyte och gemensamt utvecklingsarbete.

Byggherren behöver vara engagerad i innovations- och forskningsfrågor för att få fram ny kunskap som sedan ska omsättas till praktisk handling

Vi har också uppdrag från Energimyndigheten att organisera beställarnätverk för energieffektivisering av bostäder, BeBo och lokaler, BeLok. Nätverken träffas regelbundet och tar fram idéer och förslag till förstudier där man definierar utvecklingsområden som kan bli demonstrationsprojekt, där man prövar och utvärderar nya metoder och tekniska lösningar med stöd av medel från Energimyndigheten. Beställarnätverken fokuserar främst på innovationsfrämjande insatser för minskad energianvändning. I nätverken finns specialister från företagen som verkligen kan berätta om utmaningar och möjligheter från praktiken inom respektive område.

Utbildningar

Ett annat exempel på hur vi arbetar med innovationsfrämjande insatser är genom utbildningar. Här fokuserar vi på att få ut kunskap och erfarenheter från beställarnätverken till branschen. Vi har utbildningar i beställarkompetens som en del i ett uppdrag från Energimyndigheten där vi delar med oss av erfarenheter från förstudier och demonstrationsprojekt.

Vi har också utbildningar som vi tagit fram tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm, ”Byggherre Master Class” samt en kurs i ”tidiga skeden” för byggherrar tillsammans med Chalmers i Göteborg.

Deltar i relevanta sammanhang

Vi utvecklingen på flera håll. Vi finns exempelvis med i Genomförandeutskottet och Kommunikationsnätverket inom IQ Samhällsbyggnad. Vi engagerar oss i Smart Built Environments verksamhet genom att vara med i valberedningen och två av programmets fokusområden: projektet Testbäddsportalen inom Innovationslabb och Kunskapslyftet.

Vi hade tidigare ett särskilt utskott för innovation och utbildning. Men vi har överlåtit en del av ansvaret för bevakningen av forskningsområdet till IQ Samhällsbyggnad. Det var ju tanken med varför IQ Samhällsbyggnad bildades, att samla sektorns innovations- och forskningsfrågor under en hatt i stället för att vi satt var för sig med frågorna. Så med stöd av IQ samhällsbyggnad får vi och våra medlemmar ta del av aktuella forskningsfrågor inom samhällsbyggnadssektorn och flera av våra medlemmar är även medlemmar i IQ Samhällsbyggnad. Vi får kontinuerliga sammanfattningar om vad som händer i omvärlden med fokus på forskning och innovation genom bland annat nyhetsbrev, seminarier och pressmeddelanden med mera. Vi har också deltagit bedömningskommittéer i samband med utlysningar.

Skapar förutsättningar

För att skapa innovation, exempelvis inom digitaliseringen, behövs rätt förutsättningar. Byggherrar måste driva på och skapa förutsättningar för att utvecklingen ska gå framåt. Vi arbetar tillsammans med branschen för att driva på utvecklingsarbetet.

Som beställare måste vi efterfråga och ställa krav på innovation, exempelvis ny teknik, nya arbetssätt och affärsmodeller, för att innovationerna ska nå marknaden. Vi måste våga testa och pröva nya idéer. Innovationsfrämjande upphandlingar är ett bra exempel.

Vi arbetar mycket för att inkludera byggherrarna i innovationsarbetet framåt och att skapa en efterfrågan på innovation. Nu kommer det ny teknik och vi arbetar för att byggbranschen inte ska blunda för nya idéer, utan ta del av nya forskningsrön. Vinsterna i form av effektiviseringar, kostnadsbesparingar och kvalitetshöjning med mera är viktiga att visa upp och vi försöker att sprida goda exempel via våra nätverk och via vår medverkan i IQ Samhällsbyggnad.

Byggherren behöver vara engagerad i innovations- och forskningsfrågor för att få fram ny kunskap som sedan ska omsättas till praktisk handling. Upplysta beställare som efterfrågar innovativa lösningar och ny kunskap är en viktig förutsättning för vår bransch att utvecklas och leverera ett långsiktigt hållbart samhällsbygge.

Vad skulle ni vilja att IQ Samhällsbyggnad gav er stöd i arbetet med forskning och innovation?

Vi har förmånen att jobba nära IQ Samhällsbyggnad eftersom vi sitter i samma lokaler, vilket är väldigt trevligt och givande. För oss är det värdefullt att föreningen informerar om aktuella utlysningar, delar med sig av forskningsrapporter, nya forskningsresultat och framförallt kommunicerar kring aktuella forsknings- och innovationsmöjligheter. På så sätt får vi koll vad som är på gång, men även i vilka projekt som våra medlemmar finns representerade. Det gör att vi kan informera vidare till våra nätverk och därmed bidra till en större spridning.