Stefan Ränk. Bild: Mattias Hamrén

– Vi måste kunna svara upp mot kundernas förväntningar och krav. Ska vi vara konkurrenskraftiga mot såväl den slutlige bostadskonsumenten som de fastighetsägare som vi är förvaltnings- och byggentreprenörer åt, så gäller det att vi är vassa och duktiga. Då behöver vi innovationer och forskning.

Stefan Ränk är jurist i grunden men vid sekelskiftet gick han in i familjeföretaget ungefär samtidigt som hans morfar, grundaren Einar Mattsson, lämnade ifrån sig ledningen. Efter flera år i koncernledande ställning blev Stefan Ränk koncernchef 2009.

Inom bygg och förvaltning är energiområdet ett stort och viktigt område att bedriva forskning och utveckling inom, både vad gäller nyproduktion och det befintliga fastighetsbeståndet. Mycket behöver göras om sektorn ska uppnå FNs klimatmål. Att utveckla produktiviteten och bli effektivare kräver också nytänkande och innovationer.

För långsiktiga aktörer, som vi, är det en framgångsfaktor att satsa på forskning och nytänkande.

Ett annat viktigt område som Einar Mattsson satsat på är att utveckla arbetsprocesserna. Under ett antal år har företaget engagerat en forskare från KTH som arbetat med att dokumentera, följa upp och återkoppla hur företagets chefer och arbetsledare leder sina medarbetare så att kommunikationen blir så effektiv som möjligt. Hur mycket av chefens budskap går verkligen fram till medarbetarna och hur kan man utveckla metoderna så att inte instruktioner faller mellan stolarna eller tappas bort, är viktiga frågor att få svar på.

– Den typen av forskning, utveckling och tillämpning tror jag har stor betydelse om vi ska vara mer resurseffektiva inom samhällsbyggnadssektorn. Vi måste vara bättre på att disponera vår tid för att få ut mer av varje timme. Man får inte glömma bort arbetsprocesserna, det är där som samhällsbyggnadssektorn jämfört med andra näringslivssektorer har en stor hemläxa att göra.

Att Einar Mattsson engagerat sig i forskning förklarar Stefan Ränk med att det är intressant för dem själva att vara tidigt ute med nya rön. Samtidigt är det viktigt att vara en attraktiv och spännande arbetsplats som tänker nytt och som tänker utveckling, och därmed kan locka kvalificerad personal att söka sig till företaget.


– Vi vill att entreprenörsandan ska leva vidare hos alla våra medarbetare – forskning och utveckling kan i vissa delar liknas vid egenskaper hos en entreprenör, det handlar om att vara nyfiken och prova sig fram och kanske ta det extra steg som ingen annan tar. För långsiktiga aktörer, som vi, är det en framgångsfaktor att satsa på forskning och nytänkande.

KTH Live-in Lab

KTH Live-In Lab.

På KTH Campus uppför Einar Mattsson för närvarande tre byggnader med drygt 300 studentlägenheter. I en av byggnaderna skapas utrymme för forskningslaboratoriet KTH Live-in Lab där olika slags miljöer kan skapas och olika tekniker testas i verkligheten med boende i lokalerna. Labbet, som Einar Mattsson är huvudfinansiär för, är både tekniskt och beteendevetenskapligt orienterat och kommer att drivas av KTH.

Dessutom laddas alla studenthusen, som Einar Mattsson kommer att äga och förvalta, med ny teknik som det kommer att ske forskning på. Satsningen på ny teknik har skett i samråd med KTH och det blir en del av förvaltningsuppdraget att analysera hur de olika tekniska lösningarna fungerar och kan utvecklas vidare.


– Vi tycker det är viktigt med den här typen av forskning och resultaten kan vi använda i hela vår produktion. Dessutom har många av våra medarbetare en bakgrund på KTH och det är värdefullt för dem att kunna bibehålla kontakten med forskningen, säger Stefan Ränk och fortsätter:


– Vi är ett företag som är mycket Stockholmsorienterat och vår verksamhet är helt beroende av Stockholms tillväxt. Så för oss är det viktigt att KTH fungerar som ett bra lärosäte och utvecklas positivt. Att KTH är framgångsrikt bidrar till att även vi utvecklas.

Tänka i nya banor

Kommande satsningar på forskning och utveckling hos Einar Mattsson kommer framför allt att inriktas på digitaliseringen. Att kunna byta ut en beståndsdel i en fastighet i rätt omfattning vid rätt tillfälle och till rätt pris blir allt viktigare och för det krävs digitala hjälpmedel. Även när gäller projektering och planering ser Stefan Ränk behov av innovationer inom digitaliseringsområdet. Digitaliseringen kan även hjälpa till att ta hand om kunskaper på ett annat sätt än vad som sker idag. Sektorn är dålig på att skapa kollektivt minne och hjulet uppfinns gång på gång.

Företag som vill komma igång med forskning och utveckling ger Stefan Ränk rådet att tänka i utvecklingsbanor.


– Man måste fråga sina medarbetare vad de tror företaget behöver satsa på, vad de själva är nyfikna på som kan göra deras arbetstillvaro än mer intressant och vad som kan utvecklas utifrån kundernas behov. Ska ett företag finnas kvar måste det utvecklas och gå framåt.

Stefan Ränk ser flera möjligheter att etablera kontakt med akademin. Ett är att ta del av lärosätenas arbetsmarknadsdagar. Ett annat att kontakta de lokala branschföreningarna som ofta har kontakter med akademin. Och så kan man uppmuntra medarbetare att upprätthålla kontakten med gamla kurskamrater som är kvar på lärosätena. Utifrån de kontakterna kan nya samarbeten växa fram.