Hans Söderström

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation och representerar nästan 3700 företag inom värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Allt ifrån stora företag med tusentals anställda till enmansföretag. Installatörsföretagen blev resultatet när Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) och VVS- Företagen slogs ihop 2018.

Hans Söderström har jobbat hela sin karriär inom installationssidan och kom till Installatörsföretagen när det fortfarande var VVS-Företagen. Han ser forskning och utveckling som ett viktigt steg för att branschen ska kunna möta framtidens utmaningar.

– Vi ser att det sker en enorm förändring i hur man kommer att jobba framöver. Vi vill hjälpa våra medlemmar att komma på hur man ska arbeta i framtiden, det är väldigt viktigt för oss, att de ska kunna ställa om utan att bli överkörda eller tappa konkurrenskraft. Men också för att vara en attraktiv bransch, att få en bunt med ritningar och sitta och mäta på dom får man ingen ungdom att göra. Men om man kan digitalisera processen och jobba med modeller är det mer intressant.

Installatörsföretagen arbetar ständigt med att utveckla branschen och medarbetarna, de strävar efter att tillämpa tillvägagångssätt som gör det enkelt för medlemmarna att ta till sig ny information. Hans berättar att de gärna använder sig av filmer och digitala verktyg.

– Vi har ett stort energieffektiviseringsprojekt som är 75% finansierat av EU. Projektet går ut på att ta reda på hur man bygger energieffektiva hus. Men det är en webbutbildning, så det är mindre forskning och handlar mer om att sprida kunskap. Det handlar mycket om att aktivera våra medlemmar, att utveckla dem.

Digital kunskapsspridning

En metod som Installatörsföretagen ofta använder sig av är webbutbildningar, bland annat Elrätt, som handlade om kundmötet för elektriker. Utbildningen blev väldigt populär och vann sedan pris för bästa webbutbildning. Hans Söderström menar att ett sådant format är ett mycket effektivt sätt för att skapa kunskapsspridning.

– Våra medlemmar sitter inte och läser långa rapporter utan det ska vara små, korta grejor som de kan ta till sig. De har ofta börjat som hantverkare och sedan blivit chefer, så de är duktiga på sitt arbete men kan vara sämre på att se långsiktigt och det är ju det som forskning bygger på.

Även om Installatörsföretagen bedriver ett flertal framgångsrika utvecklingsprojekt medger Hans att det finns förbättringsmöjligheter inom just forskning för branschen.

– Forskning är där vi som sektor är sämst, vi är många företag med bara några enstaka anställda och mycket hantverk. Av de stora företagen så är det bara en som har forskare deltidsanställda. Det är hos tillverkarna som utvecklingsrelaterad forskning främst sker. När det gäller utveckling inom installationsledet så är det där vi försöker hjälpa till. Vi har själva inom byggsektorn Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), där vi enligt kollektivavtalen avsätter en liten del av timlönen till utveckling. Årligen rör det sig om ca 53 miljoner kronor för hela byggbranschen, där en del av pengarna är öronmärkta för forskning. Vi har ett antal projekt inom digitalisering som har finansierats därifrån. Vidare så har nyligen ytterligare en finansieringshjälp skapats för våra medlemmar inom elinstallation. ETU heter elbranschens utvecklingsfond, där utvecklingsbidrag kan erhållas för att utveckla elbranschen

Forskning för framtiden

Förutom egna projekt jobbar Installatörsföretagen med akademin för att styra universiteten rätt inom forskning. Hans Söderström menar att det tidigare fanns ett glapp och att näringslivet fick anpassa sig efter den forskning som fanns, men att universiteten nu istället försöker möta branschens behov.

– Ett sätt vi arbetar med forskning är genom att vara med i Sveriges Bygguniversitets externa råd, för att de ska förstå vår del av branschen och de behov vi har. Det är ju inte alltid deras forskning stämmer överens med vardagen för våra medlemmar.

Han fortsätter.

– Här kommer också de gemensamma forsknings- och utvecklingssatsningarna som gör inom samhällsbyggnadssektorn in. De program som samordnas av IQ Samhällsbyggnad har stor betydelse för att gemensamt utveckla sektorn och förbereda den för framtiden. Här kan vi inom installationsledet vara mer aktiv, då vår del är mycket viktig för det framtida samhället.

"De program som samordnas av IQ Samhällsbyggnad har stor betydelse för att gemensamt utveckla sektorn och förbereda den för framtiden."

Hans avslutar med att poängtera vikten av att utveckla mer hållbara metoder i framtiden, han tar upp bättre planering av underhåll och transport som två viktiga punkter i detta.

– Den stora utmaningen är miljö och hållbarhet, där är vi bara i uppstarten. I ett av våra utvecklingsprojekt tittar vi på tillverkningssidan och hur man ska ersätta material, till exempel så är det mycket plast och andra mindre bra ämnen. Det är en otroligt stor process; hur ställer vi om? Vi måste få med tillverkarna på ett bättre sätt och tillsammans nå en lösning. Det är många ämnen som borde bytas ut. De stora företagen måste hållbarhetsredovisa och vi vill även att de mindre ska göra det. Så att de måste börja tänka på, till exempel mer hållbar transport, det är inte bara material utan även beteendet som måste förändras.