Forskningen och innovationsfrågorna behandlats vart fjärde år i särskilda forskningspolitiska propositioner som regeringen lägger fram. Att lämna inspel till dessa propositioner är ett bra sätt att påverka inriktningen på forskningspolitiken. Genom vårt påverkansarbete har satsningarna på forskning och innovation inom samhällsbyggnad flerdubblats under de senaste åren.

Fördubblade medel både 2012 och 2016
Ge oss din input till inspelet!

För att få in synpunkter, önskemål och prioriteringar från en bred representation av samhällsbyggnadssektorn bjuder vi under sommaren in till öppna workshoppar.

Under 2019 arbetar IQ Samhällsbyggnad med att samordna ett sektorsgemensamt inspel till den forskningspolitiska propositionen som regeringen förväntas lägga hösten 2020.

Under våren 2019 arbetar vi med att etablera relationer till nya kontaktpersoner på till exempel olika departement och hos aktörer som är intressanta att samverkan med samt att identifiera prioriteringar som diskuteras i forsknings- och innovationssammanhang. Vi har samlat in synpunkter och prioriteringar från våra medlemmar genom rundringningar och workshoppar av olika slag. För att få in synpunkter, erfarenheter och önskemål från en bred representation av samhällsbyggnadssektorn bjuder vi även in till öppna workshoppar under sommaren 2019. Utifrån detta ska ett antal prioriterade frågor tas fram och ett formellt inspel ska skrivas och förankras under hösten 2019.

Ett samlat inspel från sektorn

Inför den forsknings- och innovationsproposition "Forskning och innovation" som kom hösten 2012 samordnade IQ Samhällsbyggnad för första gånget ett gemensamt inspel från samhällsbyggnadssektorn. Resultat blev gynnsamt med en fördubbling av FoI-medel riktade till samhällsbyggnadssektorn.

Även inför den forskningspolitiska proposition som regeringen lämnade hösten 2016 "Kunskap i samverkan –för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft" gjorde IQ Samhällsbyggnad ett sektorsgemensamt inspel. Resultatet av inspelet blev gott och propositionen innehöll stora satsningar på både samhällsbyggnads- och klimatforskning. Även digitalisering nämndes som ett viktigt satsningsområde.

IQ Samhällsbyggnad estimerar att det 2020 kommer att satsas minst en miljard kronor på forskning och innovation inom samhällsbyggandet, vilket i princip är en minst fördubbling av medlen. Därtill kommer sektorns samfinansiering.

I vårt inspel till den forskningspolitiska proposition till den forskningspolitiska propositionen lyfte vi fyra prioriterade punkter:

1. Fortsätt satsningen på FoI för att skapa hållbara samhällen
2. Långsiktighet och relevans
3. Demonstration och testbäddar
4. Forskning och innovation till praktisk nytta