Frågor och svar

Här hittar du svaren på några av de frågor som vi på IQ Samhällsbyggnad ofta får.

Finansiering av forskning, innovation och utveckling kan ske på flera sätt. Många företag och organisationer finansierar sin egen forskning. Men ett sätt att få större utväxling av de resurser som man själv satsar är att söka forskningsmedel från någon forskningsfinansiär, exempelvis Formas, Vinnova eller Energimyndigheten som är de dominerande finansiärerna inom samhällsbyggnadssektorn. Även EU är en källa till finansiering.

Hur stor del av ett projekt som finansieras kan bero på forskningens och projektets karaktär. Det anges i varje utlysning hur mycket finansiering man kan söka och hur stor del samfinansiering som krävs. Hur mycket man kan söka beror också på, i det fall företag söker pengar, hur stort företaget är och om det rör sig om grundforskning, tillämpad forskning eller experimentell utveckling. Detta styrs av forskningsförordningen.

Söka medel i utlysningar

En utlysning är ett verktyg som forskningsfinansiärer har för att fördela sina medel och beskrivs i utlysningstexter på forskningsfinansiärens webbplats. Utlysningstexterna beskriver hur mycket medel som kan sökas, vilka slags projekt utlysningen avser och vilka övriga önskemål finansiären har på organisation, tidplan och finansiering av projektet. I en del fall är texten också tydlig med vilka aspekter man värderar högst vid bedömning av inlämnade ansökningar.

Vissa utlysningar är riktade mot specifika ämnen eller en viss typ av forskning och endast öppna för ansökningar under en begränsad tid. I andra utlysningar kan man söka medel löpande.

Inför större utlysningar äger informationsmöten rum som, utöver information om utlysningen, ger möjligheter till att träffa andra intressenter och möjliga samarbetspartners. Ibland ges kompletterande information på annat sätt istället, till exempel via film eller webbinarium. Som medlem i IQ Samhällsbyggnad får du information löpande om aktuella utlysningar.

Söka medel från EU

Horisont Europa

EUs nya ramprogram för forskning och innovation för att ta sig an de globala utmaningarna och nå FN:s hållbarhetsmål. Vinnova hjälper och guidar dig som vill söka finansiering inom Horisont Europa.

På EU-kommissionens webbplats finns information om utlysningar (engelska).

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation.Svenska företag, organisationer och forskningsinstitutioner kan på samma villkor som motsvarande aktörer i andra EU-länder ansöka om medel från budgeten som föreslagits bli 94 miljarder euro.

Detta görs med medborgaren i centrum. Forskare får möjlighet att förverkliga idéer inom forskning och innovation. Förutom finansiering erbjuder programmet även kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt nätverksbyggande med kollegor i och utanför Europa.

Programmet är till för alla typer av organisationer inom näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut, universitet, högskolor, företag, industri och civilsamhälle.

Horisont Europa ska:

  • stärka EU:s vetenskapliga och tekniska grund, samt det europeiska forskningsområdet
  • främja EU:s innovationskapacitet, konkurrenskraft och jobbskapande
  • ge resultat i de frågor som är viktigast för oss alla; behålla vår socioekonomiska modell och våra värderingar

Programmet har tre huvudinriktningar, pelare, inom vilka projekt kan få finansiering. De tre pelarna är Vetenskaplig spetskompetens, Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft samt Innovativa Europa

IQ Samhällsbyggnad är engagerat i JPI Urban Europe, där europeiska forskningsfinansiärer tillsammans finansierar utlysningar riktade till europeiska samarbetsprojekt inom det urbana området. Det är ett gemensamt initiativ (Joint Programming Initiative, JPI) för att ta fram gemensamma lösningar på urbana utmaningar och stöds av EU.

Samfinansiera forskning

Samfinansiering innebär att ett företag, en kommun eller organisation bidrar till ett FoI-projekt med egna insatser som komplement till en offentlig finansiär, till exempel en myndighet, ett forskningsråd eller EU. Insatserna kan vara antingen i kontanta medel som företaget eller motsvarande betalar till forskningsprojektet, men vanligare är att man bidrar med egen tid och räknar om den till ett värde – ett så kallat naturabidrag.

Forskningsmedel som söks från privata forskningsstiftelser räknas normalt som kontant samfinansiering. Att söka pengar från både privata och offentliga forskningsfinansiärer för samma projekt är därför en vanlig lösning.

Ett annat sätt är att företaget anställer en person som industridoktorand som kombinerar arbete på företaget med forskning och doktorandstudier på en högskola eller vid ett universitet. Motsvarande inom den kommunala sektorn kallas kommundoktorand.

Ytterligare ett sätt är att finansiera en professur inom ett ämne som anses viktigt för företaget eller organisationen.

Uppdragsforskning

Om du har en väl avgränsad forskningsuppgift kan uppdragsforskning vara en väg. Uppdragsforskning bedrivs av forskare vid ett universitet eller en högskola, men finansieras exempelvis av ett privat företag eller en organisation. I Sverige driver bland annat RISE, Research Institutes of Sweden, uppdragsforskning.