Energimyndigheten: Sök stöd för samarbetsprojekt i det europeiska partnerskapet CETPartnership

Nu kan du som svenskt företag, offentlig aktör eller organisation söka finansiering för samarbetsprojekt i det europeiska partnerskapet CETPartnership (Clean Energy Transition, CET). CET är en ny satsning inom EU:s ramprogram Horisont Europa för forskning och innovation och ersätter de tidigare samarbetena inom ERA-NET. Nu välkomnar partnerskapet ansökningar i sin första utlysning. Läs mer om Partnerskapet Clean Energy Transition (CETPartnership) här.

Partnerskapet och utlysningen är indelad i sju temaområden, där ett är Integration i bebyggelsen.

Energimyndigheten har avsatt 70 miljoner kronor och är ansvarig för utlysningen i Sverige. Sista ansökningsdag är den 23 november.

Smart Built Environment: Utlysning 11: Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment välkomnar företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut att komma in med projektförslag i utlysning 11 där man kan söka medel för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande. Sista dag för ansökan är den 2 februari 2023.

Passa också på att ställa dina frågor om utlysningen vid webbinariet den 9 november kl. 11-12. Läs mer här

Impact Innovation - mobilisera för hållbar utveckling

Nu lanserar Energimyndigheten, Formas och Vinnova framtidens strategiska innovationsprogram - Impact innovation. Det är en aktörsdriven och långsiktig kraftsamling som ska bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling. Impact Innovation kommer att fokusera på tre övergripande utmaningsområden:

 • Produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser
 • God och jämlik hälsa
 • Attraktiva och välfungerande samhällen

Hösten 2022 sätter mobiliseringsprocessen i gång som ska mynna ut i de program som startar under 2024. Den 1 september 2022 öppnar erbjudandet Förberedelseprojekt Impact Innovation nästa generations strategiska innovationsprogram. Där kommer aktörer beskriva den systemförändring som de vill uppnå inom ett eller flera av programmets övergripande utmaningsområden. Nästa steg i processen är bland annat att aktörskonstellationer formulerar gemensamma mål (så kallade missions) som ett framtida programs insatser ska kunna möta.


Energimyndigheten: Stöd för forskning om Människa, Energisystem och Samhälle

Du som vill bidra med nya arbetssätt, metoder, processer och verktyg som ska undersökas i praktiken och bidra till lärande och förändring i riktning mot hållbar energi för alla är välkommen att söka stöd. Utlysningen sker inom ramen för forskningsprogrammet Människa, energisystem och samhälle (MESAM). Sista ansökningsdag är den 31 augusti.

Formas: Klimatneutrala och inkluderande kommuner – Förberedande projekt

Projekt som tar sig an en komplex utmaning som syftar till att integrera arbetet med klimatneutralitet och arbetet med sociala frågor för att påskynda omställningsarbetet. Huvudsökande ska vara kommun eller region. Ansökan ska inkludera minst en medsökande som annan kommun, region, kommunala bolag eller forskningsutförare. Företag kan delta in-kind. Utlysningen öppnar 20 april och stänger den 1 september.

DUT European Partnership Call 2022

Det första DUT Call 2022 öppnar den 21 september. Utlysningen erbjuder möjligheter till transnationellt och transdisciplinärt samarbete längs och över de tre DUT Transition Pathways. Med utlysningen och DUT-programmet fortsätter vi att betona urban living labs och forsknings- och innovationsfrågor som rör städernas nuvarande utmaningar.


Innovations for Managing Sustainable Urban Accessibility

Urbana transporter av gods och människor står för en betydande del av växthusgasutsläppen och kräver därför en betydande minskning, särskilt i en mycket urbaniserad kontinent som Europa. Innovativa lösningar för att påskynda övergången till klimatneutralitet och ökad attraktivitet efterfrågas av städer av alla typer och storlekar, som vill omfördela det stadens begränsade utrymme till förmån för hållbara transportsätt och kvalitativt offentligt utrymme. Att hantera olika slags tillgänglighet i staden är en viktig del i en sådan process, och i fokus för denna utlysning.

Utlysningen genomförs inom ramen för samarbetet ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC). Den riktar sig till svenska aktörer som är intresserade av att delta i internationella konsortier och tillsammans bidra till utveckling av metoder och verktyg som främjar hållbar mobilitet och tillgänglighet i städer. Stänger den 15 september 2022.

Futurium: Urban Agenda for the EU Partnerships on Greening Cities and Sustainable Tourism

Utlysningen riktar sig till kommuner, regioner, organisationer för städer samt ”andra stakeholders” som vill ingå partnerskap inom temana Sustainable Tourism och Greening Cities. Här kan du läsa mer om utlysningen. Stänger den 16 september 2022.

Vinnova: Avancerad och innovativ digitalisering 2022

Erbjudandet riktar sig till konsortier som i samverkan kan bidra till utvecklingen av komponenter och systemlösningar till nytta för nästa generations industriella digitala lösningar, och för att nya produkter och tjänster ska utvecklas i Sverige. Projekten ska vara relevanta inom något eller några av utlysningens definierade tekniska fokusområden och förväntas ha en påverkan på något av tillämpningsområdena autonom gruva, autonom flygplats eller cirkulär industri. Utlysningen stänger den 20 oktober.

BioInnovation: Hypotesprövning steg 1 - Nyskapande projekt med högre risk

I det här erbjudandet stöds nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt. Ni kan söka det här erbjudandet vid valfri tidpunkt under året. Erbjudandet har flera olika ansökningsperioder.

BioInnovation: Hypotesprövning och innovationsupphandling inom offentlig sektor Steg 1

I det här erbjudandet stöds upphandlande organisationer som vill genomföra en innovationsupphandling med potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Erbjudandet är uppdelat i 2 steg. I steg 1 finns två ansökningsperioder.


Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn. Anslutna medlemsföretag hos Byggföretagen och Installatörsföretagen kan söka bidrag för forsknings-, utvecklings- och kunskapsinhämtningsprojekt från SBUF. SBUF tar också emot ansökningar från organisationerna Byggnads, Ledarna och Seko. Den som driver projektet, projektledaren, behöver inte vara verksam i det sökande företaget/organisationen.

Ansökningsdatum

 • 19 april 2022
 • 23 maj 2022
 • 5 september 2022
 • 7 november 2022

Trafikverket: Forsknings- och innovationsförslag

Trafikverket upphandlar forskning och innovation enligt sitt uppdrag inom transportområdet. Läs mer om hur ansökningsprocessen och bedömningen av projektförslag går till i Trafikverkets forskning- och innovationsplan.

Trafikverket använder sig av en ansökningsprocess i två steg. Steg 1 startar genom att en förenklad projektbeskrivning som svarar mot Trafikverkets forsknings- och innovationsplan lämnas in. Steg 2 startar för de förslag som får ett positivt beslut från steg 1.

Under 2022 finns två ansökningsdatum då förenklad projektbeskrivning senast kan lämnas in:

 • 15 mars 2022
 • 15 september 2022

Riksbankens Jubileumsfond: RJ Forskningsinitiering 2022

Riksbankens Jubileumsfond stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. RJ Forskningsinitiering är avsedd för att initiera aktiviteter som ska leda fram till ny forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Ansökan kan göras löpande under året.

Leif Blomkvist Forskningsstiftelse

Leif Blomkvist Forskningsstiftelse inom Liljewall arkitekter för hållbar samhällsutveckling ska stödja, stimulera och belöna utbildning och forskning inom hållbar samhällsutveckling så att områdena konstnärlig gestaltning, arkitektur och stadsbyggnad främjas. Ansökan kan göras löpande under året.

Naturvårdsverket: Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Genom smarta, innovativa lösningar kan vi gå mot ett mer klimatsmart samhälle. Spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, sysselsättning och bättre hälsa är andra önskade effekter av Klimatklivet. Men också positiv påverkan på andra miljömål än Begränsad klimatpåverkan.

Klimatklivet planerar att hålla öppet för ansökningar tre gånger under 2022:

 • Ansökningsperiod 1: 10 februari–28 februari
 • Ansökningsperiod 2: 3 maj–18 maj
 • Ansökningsperiod 3: 23 augusti–8 september