Formas: Klimatanpassning på tvären – gränsöverskridande utmaningar och åtgärder

För att stärka Sveriges arbete med klimatanpassning genomför Formas en utlysning för forskningsprojekt om gränsöverskridande utmaningar och åtgärder i klimatanpassningsarbetet. Utlysningen görs på initiativ av det nationella forskningsprogrammet om klimat. Utlysningen stänger den 12 maj.

För att bidra till kunskapsutveckling och kompetenshöjning inom fältet hållbart samhällsbyggande och för att stödja nödvändiga omställningsprocesser öppnar en utlysning för praktiknära och tvärvetenskapliga forskarskolor. Utlysningen är en del av det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Utlysningen stänger den 19 maj.

Formas: Nycklarna till en cirkulär ekonomi

Sök medel för analys och plan för att undanröja hinder i samhällets strukturer för implementering av cirkulära lösningar. Forskningsutförare, företag (ej enskild firma), offentliga organisationer och andra organisationer som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare. Minst två parter per projekt; minst en part kommer från näringsliv eller offentlig sektor och minst en kommer från akademin. Stänger den 24 maj.

Vetenskapsrådet: Projektbidrag för forskning om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Detta är ett projektbidrag med inriktning och syftar till att stödja forskning om digitaliseringens samhällskonsekvenser. Utlysningen är öppen 20 april till 24 maj.

Vinnova: Checkar för innovationsupphandling 2022 - grön omställning

Denna utlysning riktar sig till upphandlande organisationer som i samband med innovationsupphandling har behov av extern kompetens. Bidraget kan även bekosta tillgång till extern infrastruktur för att testa, verifiera och validera nya lösningar. Projekten ska främja utveckling och spridning av nyskapande lösningar som ger ett betydande bidrag till omställningen mot en resurseffektiv cirkulär ekonomi eller användningen av klimatneutrala varor och tjänster. Total budget för utlysningen är fem miljoner kronor och beslut tas löpande. Utlysningen stänger den 25 maj.

Formas: Hållbar vattenresurshantering

Genom denna utlysning vill Formas stimulera forskning inom vattenresurshantering där kopplingen mellan vatten, samhälle och miljö är i fokus, och ger förutsättningar för att utveckla verktyg och metoder i syfte att trygga en framtida vattenförsörjning. Formas ser gärna att projekten utgår från samarbete över disciplingränserna. Utlysningen öppnar den 1 april och stänger den 30 maj.

Formas: Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle 2022

I utlysningen söks projekt som omsätter forskningsresultat, tillsammans med kunskap och erfarenhet hos behovsägare, till hållbara lösningar som kan tillämpas och komma till nytta i samhället. Lösningen kan vara antingen kommersiell eller icke-kommersiell. Projekten ska ligga inom Formas tre ansvarsområden – miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Ansökan öppnar den 12 april och stänger den 31 maj.

Vinnova: Ökad materialåtervinning av plast i byggsektorn – från design till återbruk

Inom byggsektorn finns stor potential till ökad materialåtervinning genom innovation både inom offentlig och privat verksamhet. Vinnova finansierar Förstudier som syftar till att ta fram systemanalys och handlingsplan för ökad materialåtervinning av plast i byggsektorn. Ansök senast den 14 juni.

E2B2: Bidra till resurs- och energieffektiv bebyggelse

I forsknings-och innovationsprogrammet E2B2s sjunde utlysning välkomnar Energimyndigheten projekt som bidrar till att öka takten till hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen. Utlysningen stänger den 14 juni.

Energimyndigheten: Stöd för forskning om Människa, Energisystem och Samhälle

Du som vill bidra med nya arbetssätt, metoder, processer och verktyg som ska undersökas i praktiken och bidra till lärande och förändring i riktning mot hållbar energi för alla är välkommen att söka stöd. Utlysningen sker inom ramen för forskningsprogrammet Människa, energisystem och samhälle (MESAM). Sista ansökningsdag är den 31 augusti.

Formas: Klimatneutrala och inkluderande kommuner – Förberedande projekt

Projekt som tar sig an en komplex utmaning som syftar till att integrera arbetet med klimatneutralitet och arbetet med sociala frågor för att påskynda omställningsarbetet. Huvudsökande ska vara kommun eller region. Ansökan ska inkludera minst en medsökande som annan kommun, region, kommunala bolag eller forskningsutförare. Företag kan delta in-kind. Utlysningen öppnar 20 april och stänger den 1 september.

Vinnova: Avancerad och innovativ digitalisering 2022

Erbjudandet riktar sig till konsortier som i samverkan kan bidra till utvecklingen av komponenter och systemlösningar till nytta för nästa generations industriella digitala lösningar, och för att nya produkter och tjänster ska utvecklas i Sverige. Projekten ska vara relevanta inom något eller några av utlysningens definierade tekniska fokusområden och förväntas ha en påverkan på något av tillämpningsområdena autonom gruva, autonom flygplats eller cirkulär industri. Utlysningen stänger den 20 oktober.

BioInnovation: Hypotesprövning steg 1 - Nyskapande projekt med högre risk

I det här erbjudandet stöds nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt. Ni kan söka det här erbjudandet vid valfri tidpunkt under året. Erbjudandet har flera olika ansökningsperioder.

BioInnovation: Hypotesprövning och innovationsupphandling inom offentlig sektor Steg 1

I det här erbjudandet stöds upphandlande organisationer som vill genomföra en innovationsupphandling med potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Erbjudandet är uppdelat i 2 steg. I steg 1 finns två ansökningsperioder.


Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn. Anslutna medlemsföretag hos Byggföretagen och Installatörsföretagen kan söka bidrag för forsknings-, utvecklings- och kunskapsinhämtningsprojekt från SBUF. SBUF tar också emot ansökningar från organisationerna Byggnads, Ledarna och Seko. Den som driver projektet, projektledaren, behöver inte vara verksam i det sökande företaget/organisationen.

Ansökningsdatum

  • 19 april 2022
  • 23 maj 2022
  • 5 september 2022
  • 7 november 2022

Trafikverket: Forsknings- och innovationsförslag

Trafikverket upphandlar forskning och innovation enligt sitt uppdrag inom transportområdet. Läs mer om hur ansökningsprocessen och bedömningen av projektförslag går till i Trafikverkets forskning- och innovationsplan.

Trafikverket använder sig av en ansökningsprocess i två steg. Steg 1 startar genom att en förenklad projektbeskrivning som svarar mot Trafikverkets forsknings- och innovationsplan lämnas in. Steg 2 startar för de förslag som får ett positivt beslut från steg 1.

Under 2022 finns två ansökningsdatum då förenklad projektbeskrivning senast kan lämnas in:

  • 15 mars 2022
  • 15 september 2022

Riksbankens Jubileumsfond: RJ Forskningsinitiering 2022

Riksbankens Jubileumsfond stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. RJ Forskningsinitiering är avsedd för att initiera aktiviteter som ska leda fram till ny forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Ansökan kan göras löpande under året.

Naturvårdsverket: Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Genom smarta, innovativa lösningar kan vi gå mot ett mer klimatsmart samhälle. Spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, sysselsättning och bättre hälsa är andra önskade effekter av Klimatklivet. Men också positiv påverkan på andra miljömål än Begränsad klimatpåverkan.

Klimatklivet planerar att hålla öppet för ansökningar tre gånger under 2022:

  • Ansökningsperiod 1: 10 februari–28 februari
  • Ansökningsperiod 2: 3 maj–18 maj
  • Ansökningsperiod 3: 23 augusti–8 september