Horisont Europa

EUs nya ramprogram för forskning och innovation för att ta sig an de globala utmaningarna och nå FN:s hållbarhetsmål. Vinnova hjälper och guidar dig som vill söka finansiering inom Horisont Europa.

På EU-kommissionens webbplats finns information om utlysningar (engelska).

Smart Built Environment – Innovationsidén

Sök medel för att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning. Små och medelstora företag och små eller medelstora kommuner kan söka bidrag i utlysningen.Maximalt 300 000 kronor kan sökas. Projektlängd max 12 månader. Utlysningen öppnar den 8 juni och stänger den 7 september. Läs mer

Vinnova: Leda och organisera för digital transformation - steg 1

Erbjudandets inriktning är ledning och organisering av digital transformation. Vi finansierar projekt som genomförs i nära samverkan mellan forskningsorganisationer och organisationer med behov inom utlysningens område (behovsägare). Utlysningen stänger den 7 september. Läs mer.

E2B2: Bidra till utvecklingen av resurs- och energieffektivt byggande och boende

Energimyndigheten välkomnar sökande i den sjätte utlysningen inom forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 - energieffektivt byggande och boende. Ni som vill bidra till forskning och utveckling av ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen är välkomna att söka stöd för ert forsknings- eller utvecklingsprojekt.

 • Sista dag för ansökan: 2021-09-15
 • Utlysta medel: cirka 65 miljoner kronor

Läs mer på E2B2s webbplats

Produktion2030, utlysning 14

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 utlyser 41 miljoner kronor för forsknings- och innovationsprojekt. Projekten ska bidra till en hållbar och resilient (motståndskraftig) tillverkningsindustri i Sverige. Vi vill skapa hållbar produktion som klarar störningar eller oväntade händelser och som möter de långsiktiga hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Framtidens produktion ska även bidra till socialt hållbara arbetsplatser och attraktiva, kunskapsintensiva jobb.Utlysningen stänger den 14 september.

Framtidens attraktiva livsmiljöer - lärdomar från pandemin

Vinnova söker innovationsprojekt som tar fram förslag på hur framtidens attraktiva livsmiljöer kan se ut men även ha ett systemperspektiv och adressera fler perspektiv kopplade till den fysiska miljön. Behovsägare ska involveras och projekten kopplas till konkreta fysiska platser. Vinnova efterfrågar projekt som kan ta fram modeller, skisser och prototyper kopplade till fysiska platser i städer och samhällen. Utlysningen öppnar den 2 juni och stänger den 15 september. Läs mer.

Riksantikvarieämbetets utlysning av FoU-medel för 2022

Riksantikvarieämbetets årliga utlysningen för ansökningar om medel för forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö pågår från den 22 juni till den 1 oktober 2021. Den aktuella utlysningen gäller projekt som planeras att genomföras under 2022 och till skillnad från tidigare år, då utlysningen gjordes inom ramen för Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017-2021 för kulturarv och kulturmiljö, utlyses denna gång endast medel för ettåriga satsningar.

Totalt kommer ca 10 miljoner kronor fördelas till forskning- och utvecklingsprojekt inom två högaktuella teman. Det första är Kulturarvsområdets digitalisering, där bland annat anpassningsarbetet i samband med coronapandemin på ett tydligt sätt illustrerat behovet av betydande insatser för att stödja den digitala omställningen inom kulturarvsområdet. Det andra temat, Kulturarv och klimat syftar till att främja arbetet med klimatanpassning av kulturarvsarbetet och kulturarv som resurs för ekologiskt hållbar utveckling.

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden: Innovationer för hållbar, säker och tillgänglig mobilitet för människor och gods.

Har du en idé som är inriktad mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet? Adresserar din idé också hur uppkoppling, delning och automation kan bidra till mer miljövänliga och effektiva transportsystem? I det här erbjudandet finansierar vi projekt som ska bidra till framtidens smarta mobilitet för människor och gods. Utlysningen stänger den 2 november. Läs mer.

Formas: Kommunikationsutlysning

Utlysningen är öppen för projekt som kommunicerar och populariserar forskning och forskningsresultat inom Formas ansvarsområden och som bidrar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Utlysningen öppnar den 22 september och stänger den 10 november.

Formas: Kunskap för en socialt hållbar bostadsförsörjning

Bostadsfrågor har under en längre tid uppmärksammats och under sommaren 2021 har frågan legat i centrum av den politiska utvecklingen. Det finns ett behov av mer kunskap om frågor som rör socialt hållbar bostadsförsörjning. Under hösten öppnar Formas en utlysning för kunskapsöversikter som kan bidra till att utveckla Sveriges sociala bostadspolitik. Utlysningen öppnar den 3 november och stänger den 5 januari 2022.


Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn. Anslutna medlemsföretag hos Byggföretagen och Installatörsföretagen kan söka bidrag för forsknings-, utvecklings- och kunskapsinhämtningsprojekt från SBUF. SBUF tar också emot ansökningar från organisationerna Byggnads, Ledarna och Seko. Den som driver projektet, projektledaren, behöver inte vara verksam i det sökande företaget/organisationen.

Ansökningsdatum 2021

 • 11 januari
 • 15 februari
 • 12 april
 • 17 maj
 • 10 augusti
 • 13 september
 • 15 november

Trafikverket: Forsknings- och innovationsförslag

Trafikverket upphandlar forskning och innovation enligt sitt uppdrag inom transportområdet. Läs mer om hur ansökningsprocessen och bedömningen av projektförslag går till i Trafikverkets forskning- och innovationsplan. Trafikverkets forsknings- och innovationsplan beskriver övergripande målsättningar, aktuella prioriteringar och de processer och regler som gäller för forskning och innovation (FoI) på Trafikverket. Forsknings- och innovationsplanen är därför ett viktigt verktyg för alla potentiella utförare av forsknings- och innovationsprojekt som Trafikverket finansierar. Planen omfattar sex år, men uppdateras minst en gång per år.

Läs mer på Trafikverkets webbplats.

Under 2021 har Trafikverket fyra ansökningsdatum då förenklad projektbeskrivning senast kan lämnas in:

 • 1 februari 2021
 • 29 april 2021
 • 31 augusti 2021
 • 29 oktober 2021

Vinnova: Främja svenskt deltagande i Horisont Europa

Med denna utlysning finansierar Vinnova planeringsprojekt för svenska aktörer så att de kan omsätta sina projektidéer till konkurrenskraftiga ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram. Detta erbjudande är en av flera nya insatser inom Vinnovas prioriterade område Hållbar industri. Det innebär att projektresultaten förväntas bidra till ett eller flera av Hållbar industri långsiktiga effektmål: Klimatneutral och cirkulär produktion, Resurseffektiva och resilienta värdekedjor, Global konkurrenskraft samt En socialt hållbar industri. I det här erbjudandet bedömer Vinnova ansökningar vid flera tillfällen:

 • 15 april 2021
 • 17 maj 2021
 • 15 oktober 2021
 • 30 november 2021

Riksbankens Jubileumsfond: Forskningsinitiering 2021

RJ Forskningsinitiering är avsedd för att initiera aktiviteter som på ett eller annat sätt ska leda fram till ny forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Anslag till RJ Forskningsinitiering kan sökas när som helst under året.

Bidrag för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder

Ge din kommun en chans till fler bostäder, en giftfri miljö och en möjlighet att vackra miljöer lever upp igen och samtidigt bevara grönområden som kanske annars hade bebyggts. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats