Var finns forskningspengarna?

Inom samhällsbyggnadssektorn är de dominerande forskningsfinansiärerna Formas, Vinnova och Energimyndigheten, men du kan även söka stöd på annat håll.

ArkDes
Typ av aktör: Museum, kunskapscentrum, forskningsfinansiär
ArkDes uppdrag är bland annat att öka kunskapen och driva debatt om hur arkitektur och design påverkar våra liv som medborgare.
www.arkdes.se

Arkus
Typ av aktör: Stiftelse
Arkus syfte är att främja praktiknära forskning och utveckling inom arkitektur och samhällsbyggnad, samt att tillgängliggöra information och resultat från denna verksamhet.
www.arkus.se

ARQ
Typ av aktör: Stiftelse
ARQs ändamål är att främja vetenskaplig forskning angående arkitektur, samhällsplanering, byggnadsplanering och projektering.
www.arqforsk.se

Brandforsk
Typ av aktör: Förening/annan organisation
Brandforsk är statens, försäkringsbranschens och industrins gemensamma organ för att initiera, bekosta och följa upp olika slag av brandforskning.
www.brandforsk.se

Blekinge tekniska högskola, BTH
Typ av aktör: Universitet/högskola, statlig myndighet
BTH:s utbildning och forskning är profilerad mot tillämpad IT, innovation och hållbar utveckling.
www.bth.se

ByggDialog Dalarna
Typ av aktör: Ideell förening
ByggDialog Dalarna arbetar för ett effektivt, kvalitativt och hållbart byggande.
www.byggdialogdalarna.se

Chalmers tekniska högskola
Typ av aktör: Stiftelse, Universitet/högskola
Vid Chalmers tekniska högskola bedrivs utbildning och forskning på bred front inom de tekniska och naturvetenskapliga områdena samt inom arkitektur.
www.chalmers.se

CMB/Stiftelsen för byggandets management
Typ av aktör: Stiftelse
CMB finansierar forskning inom management och ledarskap inom samhällsbyggnad. I temagrupper med akademi och näringsliv utvecklas relevanta forskningsfrågor som tar sin utgångspunkt i relevanta frågeställningar för praktik och akademi. CMB lägger stor vikt vid nyttiggörande. Forskningsresultat presenteras vid seminarier, konferenser och i kortrapporter.
Ansökan görs via www.cmb-chalmers.se

Energimyndigheten
Typ av aktör: Statlig myndighet
Energimyndigheten finansierar forskning och utveckling av ny energiteknik. Myndigheten går även aktivt in med stöd till affärsidéer och innovationer som kan leda till nya företag.
www.energimyndigheten.se

Entreprenörskapsforum
Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
Entreprenörskapsforum tillgängliggör forskning så att beslutsfattare kan ta del av den senaste kunskapen. Entreprenörskapsforums forskningssatsningar syftar till att initiera, bedriva och kommunicera nationellt och internationellt ledande forskning.
www.entreprenorskapsforum.se

ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
ESBRI är ett fristående forskningsinstitut som arbetar med forskning, utbildning och kunskapsspridning inom entreprenörskaps-, innovations- och småföretagsområdet.
www.esbri.se

FFNS stiftelse för forskning, utveckling och utbildning
Typ av aktör: Stiftelse
FFNS-stiftelsen grundades 1982 av arkitektföretaget FFNS, men är idag en del av Sweco-koncernen. Stiftelsen delar vartannat år ut anslag för att främja forskning, utveckling och utbildning inom områden som berör arkitektverksamhet, arkitektur och formgivning samt byggnadstekniska frågor.
www.sweco.se/ffns-stiftelsen

Folkhälsomyndigheten
Typ av aktör: Statlig myndighet
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.
www.folkhalsomyndigheten.se

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Typ av aktör: Forskningsråd, Statlig myndighet
Formas övergripande mål är att främja och stödja forskning av betydelse för hela samhällets omställning till en hållbar utveckling. Formas stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.
www.formas.se

FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Typ av aktör: Forskningsråd, Statlig myndighet
Forte har i uppdrag att stödja och initiera grundläggande och behovsstyrd forskning inom områdena arbetsmarknad, arbetsorganisation, arbete och hälsa, folkhälsa, välfärd och socialförsäkring, omsorg och sociala relationer.
www.forte.se

Gunnar Ivarssons stiftelse för hållbart samhällsbyggande
Typ av aktör: Stiftelse
Stiftelsen har som målsättning att finansiellt stödja forskning- och utbildning som har en tydlig målsättning att utveckla det hållbara samhällsbyggandet.
www.gistiftelse.se

Göteborgs universitet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola
Vid Göteborgs universitet bedrivs undervisning på alla nivåer - från grund- till forskarutbildning och inom alla utbildningsområden: medicin, odontologi, vårdvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora, konstnärlig verksamhet och matematik-naturvetenskap.
www.gu.se

Handelshögskolan i Stockholm
Typ av aktör: Universitet/högskola
Handelshögskolan i Stockholm har till ändamål att genom vetenskaplig undervisning och forskning befrämja affärsverksamhetens höjande inom landet.
www.hhs.se

Havs- och Vattenmyndigheten, HaV
Typ av aktör: Statlig myndighet
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en statlig miljömyndighet, som arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.
www.havochvatten.se

Högskolan Dalarna
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola
Högskolan Dalarna har till uppgift att bedriva utbildning på vetenskaplig grund, ansvara för forskning, samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet.
www.du.se

Högskolan i Borås
Typ av aktör: Universitet/högskola, Statlig myndighet
Högskolan bedriver undervisning och forskning; i detta ingår uppgiften att interagera med omvärlden samt sprida kännedom om verksamheten. Institutionen Ingenjörshögskolan (IH) har inrättat forskningsmiljöer inom områdena bygg, energi, logistik, miljö och robotik.
www.hb.se

Högskolan i Gävle
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola,
Högskolans uppgift är att bedriva högre utbildning, forskning och kunskapsspridning. Forskningen vid Högskolan i Gävle fokuserar på nyckelbegrepp som energi/inneklimat, kommunikation, miljö, materialteknik, företagsutveckling, lärande och hälsa, vård och samhälle sammanfattade i det övergripande begreppet "hållbarhet".
www.hig.se

Högskolan i Halmstad
Typ av aktör: Universitet/högskola, Statlig myndighet
Högskolan i Halmstad har till uppgift att bedriva utbildning på vetenskaplig grund, bedriva forskning, samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet.
www.hh.se

Högskolan i Skövde
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola
Högskolan i Skövde har till uppgift att bedriva utbildning på vetenskaplig grund, bedriva forskning, samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet. Forskningen är fokuserad mot utveckling av avancerade informationstekniska system och modeller, där människans förutsättningar och behov sätts i centrum.
www.his.se

Högskolan Kristianstad
Typ av aktör: Universitet/högskola
Högskolan i Kristianstad har till uppgift att bedriva utbildning på vetenskaplig grund, bedriva forskning, samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet. Högskolan bedriver forskning i nära anslutning till sina utbildningar som täcker delområden inom humaniora/samhällsvetenskap, naturvetenskap och matematik, teknik, vård och hälsa, ekonomi samt beteendevetenskap.
www.hkr.se

Högskolan Väst
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola
Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar. Forskning bedrivs inom områdena teknik, samhällsvetenskap, vård- och hälsovetenskap och humaniora. Högskolan Västs prioriterade forskningsområden är Arbetsintegrerat lärande, Barn- och ungdomsvetenskap och Produktionsteknik.
www.hv.se

Internationella Miljöinstitutet, IIIEE
Typ av aktör: Stiftelse
IIIEE har till uppgift att bedriva forskning och utbildning inom miljöområdet, särskilt inom området industriell miljöekonomi. Forskning bedrivs inom det övergripande ämnesområdet förebyggande miljöskyddsstrategier.
www.iiiee.lu.se

Institutet för Framtidsstudier
Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
Institutet för Framtidsstudier bedriver policyrelevant tvärvetenskaplig forskning kring viktiga framtidsfrågor och medverkar i det offentliga samtalet med sin seminarie- och publikationsverksamhet. Institutet har till uppgift att bedriva framtidsstudier, att främja framtidsperspektiv i svensk forskning och att förvalta och utveckla teori och metod inom framtidsstudiernas område.
www.framtidsstudier.se

Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ
Typ av aktör: Stiftelse, Forskningsinstitut
SIQ har uppdraget att främja kvalitetsutvecklingen i Sverige. Forskning är en viktig hörnsten i arbetet och SIQ bedriver idag en rad forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med olika samarbetspartners.
www.siq.se

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Typ av aktör: Akademi
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien ska till nytta för samhället främja teknisk och ekonomisk vetenskap och näringslivets utveckling.
www.iva.se

IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Typ av aktör: Forskningsinstitut, Aktiebolag
IVL arbetar med tillämpad forskning och utvecklar metoder och kunskap som gör det möjligt att lösa miljöfrågorna utgående från ett helhetsperspektiv. Lösningar som även klarar framtidens behov av anpassning till en hållbar utveckling.
www.ivl.se

Jönköping University
Typ av aktör: Stiftelse, Universitet/högskola
Jönköping University är en stiftelsehögskola med fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Tekniska Högskolans forskning inriktas på industriell produktframtagning i samverkan, särskilt tillämpningar i och för små och medelstora tillverkande företag och näraliggande tjänsteföretag.
www.ju.se

K2, Nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik
Typ av aktör: Nationellt forskningscentrum
K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige. K2 forskar om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstadsregioner.
www.k2centrum.se

Karlstads universitet
Typ av aktör: Universitet/högskola
Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället.
www.kau.se

KK-stiftelsen, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
Typ av aktör: Stiftelse
KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. Stiftelsen finansierar forskning och kompetens-utveckling vid Sveriges nya universitet och högskolor samt specialhögskolorna.
www.kks.se

Konstfack
Forskningen på Konstfack har som mål att förena görandets och och skapandets praktiker med det radikala omtänkande av relationen individ-samhälle-miljö som omställningen till ett mer hållbart samhälle kräver.
www.konstfack.se

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Typ av aktör: Stiftelse
Stiftelsen är en av Sveriges största forskningsfinansiärer och delar ut anslag till forskning och utbildning vid svenska universitet, högskolor och motsvarande vetenskapliga institutioner.
www.wallenberg.com/kaw

Konkurrensverket
Typ av aktör: Statlig myndighet
Myndigheten finansierar forskning inom det konkurrenspolitiska området, inklusive frågor om upphandling och statsstöd, bidrar till att öka kunskapen om konkurrensens effekter.
www.kkv.se

Kungliga Tekniska högskolan, KTH
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola
KTH har som uppgift att bedriva utbildning och forskning. KTH ska genom sin forskning skapa ny kunskap som kommer samhället till godo. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område - från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken, samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, arbetsvetenskap och miljöteknik.
www.kth.se

Kungliga Vitterhetsakademien
Typ av aktör: Akademi
Akademien initierar och stöder forskning genom att arrangera symposier och konferenser, som ofta är av tvärvetenskaplig karaktär. Huvuddelen av akademiens forskningsfrämjande stöd går till olika projekt, ofta i samarbete med ledamöter, universitet, lärda verk, kulturvårdande myndigheter eller andra forskningsfinansiärer.
www.vitterhetsakad.se

Kungliga Vetenskapsakademien (KVA)
Typ av aktör: Akademi
Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.
www.kva.se

Leif Blomkvist Forskningsstiftelse
Leif Blomkvist Forskningsstiftelse inom Liljewall arkitekter för hållbar samhällsutveckling, LBF, har som ändamål att utan enskilt vinstsyfte stödja, stimulera och belöna utbildning och forskning inom hållbar samhällsutveckling på sådant sätt att områdena konstnärlig gestaltning, arkitektur och stadsbyggnad främjas.
www.lbfstiftelse.se

Linköpings universitet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola
Linköpings universitet ska bedriva utbildning och forskning samt samverka med omgivande samhället. Linköpings universitet består av tre fakulteter som bedriver utbildning, forskarutbildning och forskning: filosofiska fakulteten, tekniska högskolan samt hälsouniversitetet.
www.liu.se

Linnéuniversitetet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola
Forskningen vid Linnéuniversitetet är mångfacetterad, med både ämnesdjup och tvärvetenskapliga inriktningar. Den spänner över humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik, och innehåller en rad väletablerade forskningsområden.
www.lnu.se

Luleå tekniska universitet
Typ av aktör: Universitet/högskola, Statlig myndighet
LTU är ett ledande tekniskt universitet, vars forskning syftar till att ge förutsättningar och verktyg för byggandet av det attraktiva och hållbara samhället.
www.ltu.se

Lunds universitet
Typ av aktör: Universitet/högskola
Forskning äger rum inom universitetets åtta fakulteter samt flera forskningscentra och specialutbildningar.
www.lu.se

Malmö universitet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola
Vid Malmö universitet bedrivs forskning inom områden som rör hälsa och välfärd, idrott och kultur, skolan, migration och integration samt hållbar utveckling.
www.mau.se

MISTRA, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Typ av aktör: Stiftelse
Mistra stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.
www.mistra.org

Mittuniversitetet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola
Mittuniversitets mål är att forskningen ska ha hög akademisk kvalitet och vara av relevans för omgivande samhälle. Forskningen organiseras dels i profilområden och centrumbildningar och dels i ämnesforskning och forskargrupper.
www.miun.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Typ av aktör: Statlig myndighet
MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. MSB bidrar till att samhället förebygger händelser och arbetar för en ökad beredskap. MSB finansierar behovsmotiverad forskning genom utlysningar, dels en årlig öppen utlysning och dels tematiska utlysningar.
www.msb.se

Mälardalens högskola
Typ av aktör: Universitet/högskola, Statlig myndighet
Mälardalens högskola bedriver utbildning och forskning inom teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap, beteendevetenskap, humaniora och vårdvetenskap samt musik, teater, dans och design.
www.mdh.se

Naturhistoriska riksmuseet
Naturhistoriska riksmuseet har valt att fokusera sin forskning under fyra övergripande forskningsteman: den föränderliga jorden, ekosystem och arthistoria, livets mångfald, naturmiljö och människa.
www.nrm.se

Naturvårdsverket
Typ av aktör: Statlig myndighet
Naturvårdsverket är en myndighet på miljöområdet och ska vara pådrivande och samlande i miljöarbetet. Naturvårdsverket har ingen egen forskning men ett miljöforskningsanslag.
www.naturvardsverket.se

Nordisk innovation
Typ av aktör: Nordiskt samarbetsorgan
Nordisk innovation initierar och finansierar aktiviteter som stärker innovation och samarbetar främst med små och medelstora företag i Norden. Målet är att göra det enklare att utveckla och bedriva näringsverksamhet över de nordiska landsgränserna.
www.nordicinnovation.org

Ragnar Söderbergs stiftelse
Typ av aktör: Stiftelse
Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap.
www.ragnarsoderbergsstiftelse.se

Renoveringscentrum
Typ av aktör: Nationellt forskningscentrum
Nationellt Renoveringscentrums syfte är att genom kunskapsuppbyggnad och informationsspridning stödja olika aktörer inom byggsektorn med att genomföra en effektiv renoveringsprocess. Befintliga byggnader ska bli energieffektiva och deras funktion bibehållas eller förbättras för att möta brukarnas och myndigheternas förändrade krav.
www.renoveringscentrum.lth.se

Richertska stiftelsen
Typ av aktör: Stiftelse
Stipendier från stiftelsen delas årligen ut för att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik.
www.sweco.se/om-sweco-sverige/stipendier-och-forskningsanslag/richterska-stiftelsen/

Riksantikvarieämbetet
Typ av aktör: Statlig myndighet
Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Riksantikvarieämbetet har ett FoU-anslag, som är strategiskt för att stödja ny kunskap och bidrar till att forskning om kulturmiljö och kulturarv är ett levande forskningsområde i många akademiska miljöer.
www.raa.se

RISE Research Institutes of Sweden
Typ av aktör: Forskningsinstitut, Aktiebolag
RISE Research Institutes of Sweden är en grupp av forskningsinstitut som i global samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, genom forskningsexcellens och innovation skapar nytta, tillväxt och konkurrenskraft.
www.ri.se

Riksbankens Jubileumsfond
Typ av aktör: Stiftelse
Riksbankens Jubileumsfond (RJ) stöder vetenskaplig forskning genom att dela ut projektanslag till enskilda forskare och forskargrupper inom framförallt humaniora, teologi, samhällsvetenskap och juridik.
www.rj.se

Statens geotekniska institut, SGI
Typ av aktör: Forskningsinstitut, Statlig myndighet
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. Tillämpad forskning och utveckling utgör en central del av SGI:s arbete.
www.sgi.se

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF
Typ av aktör: Stiftelse
Stiftelsen har till ändamål att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning. Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft.
www.strategiska.se

Stiftelsen IMIT
Typ av aktör: Forskningsinstitut
IMITs målsättning har sedan starten varit att bedriva och stödja forskning och utveckling inom teknisk, industriell och administrativ förnyelse. IMIT bidrar även med utbildningsinsatser inom detta område.
www.imit.se

Stockholm Environment Institute, SEI
Typ av aktör: Forskningsinstitut, Stiftelse
Stockholm Environment Institute är ett internationellt forskningsinstitut som specialiserar sig på miljöfrågor och global hållbar utveckling.
www.sei.org

Stockholms universitet
Typ av aktör: Universitet/högskola, Statlig myndighet
Forskningen är inriktad både mot grundforskning och mer tillämpad forskning och omfattar de naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdena.
www.su.se

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS
Typ av aktör: Förening/annan organisation
SNS är en oberoende ideell förening som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att ledande beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.
www.sns.se

Sven Tyréns Stiftelse
Typ av aktör: Stiftelse
Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Företaget Tyréns finansierar genom Sven Tyréns Stiftelse årligen ett antal projekt och doktorander för utveckling inom sektorn.
Sven Tyréns Stiftelse

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF
Typ av aktör: Förening/annan organisation
SBUF verkar för att utveckla byggprocessen så att det skapas bättre affärsmässiga förutsättningar för entreprenörer och installatörer att utnyttja forskning och driva utvecklingsarbete.
www.sbuf.se

Sveriges geologiska undersökning, SGU
Typ av aktör: Statlig myndighet
SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Den geologiska forskningen är grunden för att föra geovetenskapen och dess tillämpningar framåt. SGUs bidrag är att ge stöd till universitet och högskolor, bedriva egen forskning samt delta i olika nätverk och samarbetsprojekt.
www.sgu.se

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola
SLU ska utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning, fortlöpande miljöanalys och information.
www.slu.se

Södertörns högskola
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola
Forskningen vid högskolan vänder sig i allmänhet ut mot världen även inom ämnen som av hävd studerar den egna nationella kulturen och historien. Ett viktigt ledord är mångvetenskap.
www.sh.se

Tillväxtverket
Typ av aktör: Statlig myndighet
Tillväxtverket driver sin verksamhet genom olika program, projekt eller direkta företagsstöd med målen att skapa fler och växande företag för hållbar tillväxt och för att främja utvecklingskraft i alla delar av landet.
www.tillvaxtverket.se

Trafikverket
Typ av aktör: Statlig myndighet
Trafikverket är en myndighet som har ansvar för alla trafikslagen: trafik på vägar, järnvägar, till sjöss och med flyg. Forskning och innovation bidrar till att utveckla transportsystemet så att det tillfredsställer kraven och förväntningarna hos medborgare och näringsliv.
www.trafikverket.se

Umeå universitet
Typ av aktör: Universitet/högskola, Statlig myndighet
Umeå universitet bedriver utbildning och forskning inom fem områden: humanistiska fakulteten, fakulteten för lärarutbildning, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, samhällsvetenskapliga fakulteten samt medicinska fakulteten. En rad av utbildningarna och forskningsprojekten är tvärvetenskapliga.
www.umu.se

Uppsala universitet
Typ av aktör: Universitet/högskola, Statlig myndighet
Uppsala universitet bedriver forskning och utbildning vid nio fakulteter inom de tre vetenskapsområdena humaniora & samhällsvetenskap, medicin & farmaci och teknik & naturvetenskap samt utbildningsvetenskap.
www.uu.se

Vetenskapsrådet
Typ av aktör: Forskningsråd, Statlig myndighet
Vetenskapsrådet är den största statliga finansiären av grundforskning vid svenska universitet, högskolor och institut. Vetenskapsrådet ger stöd till forskning inom områdena medicin, humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap samt utbildningsvetenskap.
www.vr.se

Vinnova
Typ av aktör: Statlig myndighet
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppgift att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.
www.vinnova.se

VTI
Typ av aktör: Statligt forskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter.
www.vti.se

Ångpanneföreningens forskningsstiftelse
Typ av aktör: Forskningsstiftelse
ÅForsk har till ändamål att verka för forskning och utveckling i första hand inom: Energi, Miljö, Säkerhet och Hållbarhet, Materialteknik, Processer och produkter från förnyelsebara råvaror.
www.aforsk.se

Örebro universitet
Typ av aktör: Statlig myndighet, Universitet/högskola
Örebro universitet bedriver forskning inom över 30 olika ämnen, fördelade över vetenskapsområdena humaniora och socialvetenskap, medicin och hälsa samt naturvetenskap och teknik.
www.oru.se