Vi lever idag i en urban tidsålder. Europeiska städer och urbana områden över hela globen är idag drivkrafter i regional utveckling och nav i internationella flöden av finanser och innovation såväl som migration och kultur. Samtidigt är många problem koncentrerade kring städer och urbana områden såsom segregation, fattigdom, och ohållbar miljö- och klimatpåverkan. Därigenom koncentrerar den samtida urbana situationen en formidabel samling samhällsutmaningar för planetens framtid.

Genom JPI Urban Europe finansierar europeiska forskningsfinansiärer tillsammans samarbetsprojekt inom stadsutveckling. Initiativet togs 2010 med stöd av EU och ambitionen att koordinera resurser och tackla dessa samhällsutmaningar i Europa.

Forskningsagenda stakar ut vägen

Arbetet inom JPI Urban Europe baseras på Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA), publicerad 2015. Agendan är framtagen genom extensiv konsultation av en mångfald urbana aktörer som en gemensam internationell strategi för kapacitetsökning i urban hållbar omställning för att svara upp mot de utmaningar som finns. Agendan har en huvudlinje om Sustainable transition pathways och fem tematiska fokusområden till stöd för huvudlinjen: Vibrant urban economies, Welfare and finance, Urban environmental sustainability and resilience, Accessibility and connectivity och Urban governance and participation.

I strategin ingår att verka för kommunikation mellan forskare, innovatörer, policyskapare, praktiker och civilsamhälle. JPI Urban Europe ska även bevaka långsiktiga urbana trender och utmaningar (megatrender) i Europa och verka för en samordning av ländernas forsknings- och innovationsprogram kring stadsutveckling.


Se filmen om JPI Urban Europe och forskningsagendan:

Utlysningar och projekt

JPI Urban Europe har under 2012–2017 genomfört fyra utlysningar som resulterat i 52 projekt. Projekten har utvecklat metoder och forskning om bland annat urban livsmiljö, social hållbarhet, migration, gentrifikation, energianvändning och big data. Projekten sker gränsöverskridande mellan aktörer från offentlig och privat sektor, med företag, kommuner, regioner, icke-statliga organisationer och den akademiska världen som projektdeltagare. I varje projekt ska aktörer från minst tre länder delta.

JPI Urban Europe genomför nya utlysningar de kommande åren där Sustainable Urban Global Initiative (SUGI) Food-Water-Energy Nexus innebär ett globalt samarbete genom Belmont Forum mellan Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien. I Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas samarbetar JPI Urban Europe med National Natural Science Foundation of China (NSFC).

Aktuella utlysningar

Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas (öppnade 31 januari 2018)

Deltagare och projekt från Sverige

Sverige representeras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. IQ Samhällsbyggnad arbetar på uppdrag av de tre svenska representanterna samt Norska Forskningsrådet och Finska Tekes. I de tre utlysningar som genomförts 2012–2016 har 31 svenska organisationer deltagit i 18 projektsamarbeten. Svenska aktörer är bland andra IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers, Malmö högskola, Karlshamns kommun, Lindholmen Science Park och Stockholms stad.

Medlemmar

JPI Urban Europe har för närvarande 14 medlemmar: Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Lettland, Nederländerna, Norge, Sverige, Slovenien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Observatörer är Polen, Portugal, Rumänien, Spanien och Turkiet. Associerade samarbetspartner är Tjeckien och Ungern.

Struktur och medlemmar

Den operativa/exekutiva delen inom JPI Urban Europe består av ledningsgruppen (Management Board) och styrelsen (Governing Board) som högsta beslutande organ. I styrelsen har varje deltagande land en röst. De nordiska medlemmarna finansierar en resurs i JPI Urban Europes Managment Board, Jonas Bylund, som har sin hemvist på IQ Samhällsbyggnad.

JPI Urban Europe består av olika organ som möjliggör ett brett deltagande från olika intressenter som kan vara med och påverka programmets forskning: Funding Agencies Working Group (FAWG), Scientific Advisory Board (SAB) och Urban Europe Research Alliance (UERA). Under 2017-2018 kommer även en ny plattform, JPI Urban Europe Agora, att starta upp.

Läs mer på JPI Urban Europes webbplats