Vi tar nu emot nomineringar av ledamöter till IQ Samhällsbyggnads nya utskott! Nomineringarna ska innehålla en kort presentation av kandidaten, en motivering samt vilket utskott nomineringen avser. Skicka dina nomineringar till info@iqs.se senast den 2 maj.

Det är möjligt att nominera kandidater till flera utskott, men varje medlemsorganisation kan endast få en plats per utskott. Det finns plats för maximalt 15 ledamöter i varje utskott.

Ledamöterna tillsätts av IQ Samhällsbyggnads styrelse utifrån kompetensprofil och föreningens behov. En ledamot sitter i utskottet på ett personligt uppdrag men som representant för sin delsektor. Sammansättningen på utskotten ska spegla medlemssammansättningen i föreningen och mångfald bland ledamöterna kommer att prioriteras.

Beskrivning av de nya utskotten

Strategiutskottet - Utskott med fokus på strategi och långsiktiga FoI-behov

I detta utskott utvecklas IQ Samhällsbyggnads riktning och strategiska relationer, i nära samverkan med föreningens styrelse.

Utskottet ska bland annat utveckla metoder för backcasting och det inkluderar att definiera ett ”önskat läge” för sektorn/samhället utifrån olika perspektiv, exempelvis framtidens samhällen eller människans påverkan. Jämfört med status idag kan sedan scenarier, vägval och behov av exempelvis metodutveckling definieras.

Det blir ett behovsutskott där arbetet går från trend till scenarier till beställning. Utskotten levererar exempelvis analyser av långsiktiga forskningsbehov, benchmarking och omvärldsanalys, underlag till remissvar eller andra strategiska ställningstaganden samt förslag till innehåll på seminarier.

Synergiutskottet - Utskott med fokus på näraliggande FoI-behov, koordinering och samordning

I detta utskott föreslås nya satsningar, och i pågående program och projekt skapas hävstångseffekter för ökat nyttiggörande. De uppgifter som utskottet tar sig an ska matcha sektorns styrkor eller utmaningar.

Uppdraget blir både strategiskt och taktiskt genom att utskottet tar fram förslag till formuleringar av exempelvis forskningsprogram som EU:s ramprogram FP9 men också bidrar till de inspel till de forskningspolitiska propositionerna som IQ Samhällsbyggnad samordnar. Genom omvärldsanalys lär utskottet av andra sektorer i samhället och näringslivet. Sektorsanalyser ger bättre kunskap om sektorns förutsättningar, potential och behov.

Nyttiggörandeutskottet - Utskott med fokus på implementering och användning av resultat från forskning och innovation

Det här nya utskottet ska utarbeta arbetssätt och metoder för att främja nyttiggörandet av forskningsresultat i sektorn. Utskottet ska bidra till stärkt mottagarkapacitet i sektorn. Goda exempel fångas upp och sprids, och resultat från forskning paketeras till olika målgrupper. Inspiration från andra sektorer och industrier inhämtas och olika former för nyttiggörande kan provas.

Organisationer med kompetens och förståelse för vad som krävs för nyttiggörande bör finnas bland ledamöterna: exempelvis byggherrar, fastighetsbolag, science parks eller andra typer av samverkansorganisationer. Att ha erfarenhet av ”kunskapskommunikation” är viktigt och därför bör kommunikatörer med sådan kompetens delta i utskottet.

Bakgrund

IQ Samhällsbyggnads utskott är viktiga arenor för att främja skapande och nyttiggörande av hållbara lösningar för samhällsbyggnadssektorn. Det övergripande målet är att bidra till föreningens vision.

Vision: IQ Samhällsbyggnad tar Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande

Utskottens syfte är att:

  1. Stärka sektorns påverkansförmåga genom att föreslå hur forsknings- och utvecklingsmedel ska kanaliseras och användas
  2. Stärka sektorns utvecklingsförmåga och mottagarkapacitet genom att fånga upp och sprida vidare erfarenheter från goda exempel och innovativa lösningar
  3. Stärka sektorns nätverksutbyte genom dialog, kunskapsdelning och gemensamt lärande

Utskotten utses av och arbetar på uppdrag av IQ Samhällsbyggnads styrelse. De bidrar till ökat medlemsinflytande och breddad medlemsdialog i föreningen. Utskotten ska bidra till att skapa överblick i strategiskt viktiga frågor som berör stora delar av sektorn samt tydliggöra gränsytor, jämförelser eller benchmarking mot andra. De ska också ta vara på resultat och nyttor från de program där IQ Samhällsbyggnad samordnar eller deltar.